Ankand Publik

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË PARË PUBLIK


NLB Prishtina i njofton të gjitha subjektet fizike dhe juridike të interesuara se Zyra Përmbarimore “VaisLaw”, e shpallë ankandin e parë publik për shitjen e hipotekes së regjistuar për borxhin kreditor të debitorëve vijues:

  1. N.T.P. “Te Abea”, me seli në Lipjan, me nr. biznesi 70502607, Rr. “Lagjja e Qytetit”, p.n., që e përfaqëson pronari Bahri Zeneli me nr. personal 101519748 nga fshati Gadime e Ulët, Komuna e Lipjanit;
  2. Rafiz Zeneli nga Lipjani, me nr. personal 1015418164, Rr. “Lagjja e Qytetit”, p.n.,;
  3. Xhevat Olluri nga Lipjani, me nr. personal1014853436, Rr. Avdi Kelmendi”, p.n.,;
  4. Mustafë Gashi nga Lipjani, me nr. personal 1015127119, Rr. “Shtjefën Gjeqovi”, p.n.
  5. N.P.N. ”M. Gashi”, me seli në Lipjan, nr. biznesit 80062346, Rr. “Shtjefën Gjeqovi” p.n., që e përfaqëson pronari Mustafë Gashi nga Lipjani me adresë të njëjtë.

Ankandi i parë publik shpallët sipas Konkluzionit të Zyrës Përmbarimore “VaisLaw”, P.nr.635/15, e datës 6.I.2016 me të cilën është caktuar shitja e hipotekes vijuese: 

Nr     Numri i ngastrës Siperfaqja m2 Lloji i shfrytëzimit Vendi Komuna Pronar
2 P-71409044-02015-0 390 Bujqësore, arë e klases 2 Rupçinë, Lipjan Lipjan Mustaf Gashi
3 P-71409044-02016-0 390 Tokë ndërtimore Rupçinë, Lipjan Lipjan Rafiz Zeneli
4 P-71409044-02017-0 391 Tokë ndërtimore Rupçinë, Lipjan Lipjan Xhevat Olluri
5 P-71409044-02027-1 345 Bujqësore, arë e klasës 2 Rupçinë, Lipjan Lipjan Rafiz Zeneli
 6 P-71409044-02028-1 466 Bujqësore, arë e klasës 2 Rupçinë, Lipjan Lipjan Mustaf Gashi
7 P-71409044-02029-1 325 Bujqesore, arë e klasës 2 Rupçinë, Lipjan Lipjan Xhevat Olluri

 

ap

Në këtë ankand të parë publik, palujtshmëria nuk mund të shitet më lirë se €461.400.00

Paluajtshmëria mund të shitet edhe nëse në ankand publik merrë pjesë një ofertues i vetëm.

Seanca për shitje do të mbahet në zyren e organit përmbarues “VAIS Law”, Zona Industriale Veternik p.n 10000, Prishtinë (përballë objektit “Gorenje”), me datën 8 Shkurt 2016, me fillim në orën 10:00h.

Personat e interesuar juridik dhe fizik të cilët ofertojnë, duhet të deponojnë shumën prej €5.000 në xhirollogarinë e ankandeve publike të zyrës përmbarimore “VaisLaw”.

Pjesëmarrësve të pasukses’shëm i’u kthehët shuma e depozituar, menjëherë pas përfundimit të ankandit publik.

Ky njoftim publikohet në tabelën e shpalljeve të Zyrës Përmbarimore “VaisLaw”, filialave të NLB Prishtinës si dhe në shtypin ditor.

 

January 29, 2016