Ankande publike

NJOFTIM PËR SHPALLJËN E ANKANDIT TË PARË PUBLIK

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË DYTË  PUBLIK

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË  DYTË PUBLIK

ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E MJETEVE THEMELORE

ANKAND PUBLIK PËR SHITJEN E MJETEVE THEMELORE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË PARË PUBLIK

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË PARË PUBLIK

NLB Prishtina i njofton të gjitha subjektet fizike dhe juridike të interesuara për shpalljen e ankandit të dytë publik për shitjen e palujt...

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË DYTË PUBLIK

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË DYTË PUBLIK