Fatca

Material promovues

Për mirëmbajtjen, servisimin dhe furnizimin me aparate për numërimin dhe verifikimin e parave

Për servisimin, mirëmbajtjen e rregullt, mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin, shqyrtimin e presionit dhe rrjed...

Për furnizim me material hixhienik

Objekte afarist në Prishtinë.

NJOFTIM PËR SHPALLJËN E ANKANDIT TË PARË PUBLIK

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E ANKANDIT TË DYTË  PUBLIK

Për furnizim me material hixhienik

Për furnizim me derivate

Për servisimin, mirëmbajtjen e rregullt, mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin, shqyrtimin e presionit dhe rrjed...