Ftesë për ofertim

Mirëmbajtjen, servisimin dhe furnizimin me pjesë rezervë për sistemin e ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes

Për furnizimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve teknike për mbrojtje dhe sigurisë në objektet e NLB Banka sh.a.

Mirëmbajtjen, servisimin dhe furnizimin me pjesë rezervë për sistemin e ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes.

Për furnizimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve teknike për mbrojtje dhe sigurisë në objekte të NLB Banka sh.a.

Për ofrimin e shërbimeve per sigurimin fizik të objekteve, transportin e parave të gatshme dhe dërgesave tjera me vlerë në njësitë organiza...

Për furnizimin, servisimin, montimin dhe demontimin e kondicionerëve

Për furnizimin me pajisje, licenca dhe shërbime të IT-së.

Për furnizimin, servisimin, montimin dhe demontimin e kondicionerëve.

Për servisimin,mirëmbajtjen e rregullt,mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin,shqyrtimin e presionit dhe rrjedhës...

Shërbimet e pastrimit