Ftesë për ofertim

Për furnizim dhe servisim të Kasafortave (Sefa-ve)

Për mirëmbajtjen e bankomatëve të NLB Banka

Auditimi i pasqyrave financiare te NLB Banka për vitin afarist 2017

Për furnizimin me materiale të Marketingut

Sigurimi i parave, pronës dhe veturave të Bankës

Objekt afarist në Dardanë

Për furnizim me material shpenzues për zyra

Për mirëmbajtjen dhe servisimin e gjeneratorëve

Për furnizim me pajisje të teknologjisë informative

Për furnizim me pajisje të teknologjisë informative