Ftesë për ofertim

Për furnizim me derivate

Për furnizim me material hixhienik

Për servisimin, mirëmbajtjen e rregullt, mbushjen dhe furnizimin me aparate kundër zjarrit dhe kontrollin, shqyrtimin e presionit dhe rrjed...

Për furnizim me pajisje të teknologjisë informative

Për demontimin, montimin, transportin e rafteve dhe bartjen e dokumentacionit të Arkivës

NLB Banka sh.a. me seli në Prishtinë shpall tender për aplikimin e udhëzimit administrativ nr. 02/2017 për transferimin e çmimeve.

Për demontimin, montimin dhe transportin e rafteve të Arkivës

Për furnizim me pajisje të teknologjisë informative

Mirëmbajtjen, servisimin dhe furnizimin me pjesë rezervë për sistemin e ventilimit, ngrohjes dhe ftohjes

Për furnizimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve teknike për mbrojtje dhe sigurisë në objektet e NLB Banka sh.a.