Aplikacioni online per kredi

Emri dhe mbiemri

Ditëlindja

Adresa e banimit, vendi

Nr. Personal

Telefoni

E-mail

Gjinia

Lloji i Kredisë?

Vendi i punës

A e pranoni pagen në NLB Banka

Shuma e kredisë

Max. i këstit mujor

Afati në muaj

Obligimet kreditore

Dega

 Unë deklarojë se të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta dhe gjithashtu autorizojë bankën që të shkëmbejë informatat e nevojshme lidhur me këto të dhëna si dhe historiatin kreditor me institucionet tjera financiare.