Pasqyra Financiare 31.12.2015

E përcaktuar me Ligjin 03/L-209 “Mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës” (me iniciale
BQK), si kornizë raportues për përgatitjen e pasqyrave financiare janë Standardet Ndërkombëtare dhe Raportimit Financiar, përkatësisht nenit 58 të ligjit të përmendur me lartë.

Pasqyra Financiare 31.12.2015