Kredi biznesi deri në 50,000€

Ju mund të zgjeroni  biznesin  tuaj duke investuar në pajisje dhe makineri, si dhe furnizim me mall.

 Cilat kritere duhet t’i përmbushni për aplikim?

 

 

 

 

Dokumentet e nevojshme

 

 

 

 

 

Kushtet për mjete qarkulluese, mjete investive dhe mbitërheqje/linja kreditore:

 • Të jeni banor të Republikës së Kosovës
 • Të keni biznes aktiv dhe te regjistruar së paku 6 muaj
 • Biznesi të gjenerojë të hyra, pra të jetë profitabil
 • Të keni histori të mirë kreditore

 

 • Kopja e regjistrimit të biznesit në MTI dhe konfirmimi;
 • Plani i biznesit (projekti investiv),faturat, para kontratat, kontratat etj.
 • Pasqyrat financiare
 • Bashkëhuamarrës, garantues, peng (varësisht nga rasti).

 

 • Shuma maksimale e kredisë, deri në 50,000 euro
 • Afati: deri në 36 muaj për mjete qarkulluese, deri në 84 muaj për mjete investive, mbitërheqje/linja kreditore deri në 12 muaj
 • Bashkëhuamarrës, dhe garantues varësisht nga profili i klientit
 • Pa hipotekë deri në 50,000 euro dhe në afat deri në 60 muaj

Kushtet për sigurim të produktit kreditor:

 • Për periudhën deri në 12 muaj, produkti kreditor duhet të mbulohet minimum 120%.
 • Për periudhën deri në 36 muaj, produkti kreditor duhet të mbulohet minimum 150%
 • Për periudhën nga 37 muaj deri në 60 muaj, produkti kreditor duhet të mbulohet minimum 180%.

 

Të gjitha produktet kreditore për persona juridik në afat mbi 60 muaj duhet të mbulohen me hipotekë.

 

Kjo ofertë vlen deri më 31 Mars 2016.