Kredi për vetura

Keni nevojë për vetura të reja për kryerjen më të shpejt dhe efikase të punëve të ndryshme rreth biznesit?

Dokumentet e nevojshme:

  • Leternjoftimi;
  • Konfirmimi nga partneri afarist;
  • Kontrata e punës.