Super Pako

Super ofertë, super pako!

Kjo Pako përmban produkte dhe shërbime të shumta të cilat do t’iu ndihmojnë që shërbimet bankare t’i kryeni më lehtë e më shpejtë.

Cilat kushte duhet t’i përmbushni?

  • Të jeni banor i Republikës së Kosovës,
  • Të jeni në marrëdhënie pune,
  • Të kaloni pagën në NLB Banka

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 

  • Letërnjoftimi i lëshuar nga Institucionet e Republikës së Kosovës,
  • Kontrata valide e punës,
  • Pengu mbi pagën i nënshkruar nga punëdhënësi.

 

Për më shumë informata rreth kushteve apo normave të interesit në Pako ju lutem referohuni në çmimoren zyrtare të bankës ose kontaktoni zyrtarin e bankës