Kreditë

Ju mund të zgjeroni  biznesin  tuaj duke investuar në pajisje dhe makineri, si dhe furnizim me mall.

Kreditë për bujqësi lejohen për klientët, të cilët aktivitetin kryesor e kanë bujqësinë, merren me prodhimin dhe kultivimin ...

Nëse planifikoni të filloni investimet, dëshironi të filloni biznes të ri, të zgjeroni biznesin tuaj ekzistues, të ngritni k...

Linja kreditore është e ngjashme me mbitërheqjen. NLB Banka për ju krijon fonde të posaçme të linjës kreditore! Ju duhet të ...

Tashmë keni hartuar planin e investimit? Jeni unik dhe kreativ në treg, por ju mungon kapitali qarkullues për ta realizuar i...