E-klik

E-Klik je jedna od najnovijih i najsavremenijih usluga, koja omoguċava vršenje mnogih bankarskih usluga iz udobnosti bilo kojeg mesta sa pristupom Internetu, kao što su kancelarija, kuċa, itd.

E-klik servisu:

Uzimajuċi u obzir da je današnje vreme limitirano zahvaljujuċi dnevnim obavezama, E-klik je najefikasniji način da izbegnete dnevne posete i redove u bankama, i kao što je gore napomenuto, sveobuhvatan opseg višestrukih proizvoda moze biti izvršen pristupom E-klik servisu

E-Klik vam omoguċava (obezbedjuje):

  • Pristup vašem tekuċem računu, bilo kada i bilo gde
  • Vršenje širokog spektra lokalnih i medjunarodnih transakcija
  • On-line plaċanje komunalnih računa bez provizije
  • Vadjenje i štampanje svih transakcija koje su veċ izvršene
  • Aplikacija za kredit ON-LINE
  • Verifikovanje i plaċanje zaduženja na kreditnoj kartici

 

Za detaljne informacije kako da aplicirate za ovu uslugu, molimo vas posetite najbližu poslovnicu NLB Prishtina.