Transferet

transferet-image

Transferet vendore

NLB Banka kryen të gjitha llojet e pagesave ndërbankare vendore për bankat tjera komerciale në Kosovë.

Klienti përfitues do ti ketë në dispozicion fondet e transferuara në Bankën tjetër gjatë ditës, cut-off time është deri në 14:30, ndërsa pagesat të cilat transferohen me prioritet do t’i kenë në llogari brenda dhjetë minutave. Transferet ndërbankare kryhen edhe me e-banking.

Transferet të cilat kryhen me e-banking në kuadër të Bankës NLB Banka, janë pa provizion.

Transferet ndërkombëtare

NLB Banka sh.a. si anëtare e rrjetit SWIFT ekzekuton urdhërpagesat ndërkombëtare në mënyrë të shpejt, efikase dhe të sigurt.

SWIFT kodi i NLB Banka sh.a. është NLPRXKPR.

Për të pranuar pagesa nga jashtë në llogarinë tuaj në NLB Banka Prishtina, urdhëruesi i pagesës duhet t’i japë këto të dhëna:

DETAJET E BANKËS

56A:
Banka Ndërmjetësuese

LJBASI2X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Slovenia

57A:
Emri i Bankës      NLB  Banka sh.a.

SWIFT CODE:         NLPR XK PR

Adresa:                      Ukshin Hoti nr 124, Prishtinë, Kosovë

DETAJET E PËRFITUESIT

59:
Account No:            XK05 17…

Emri i përfituesit:

Adresa:

Bankat korrespondente kryesore të NLB Bankës janë:

Swift Code Emri i Bankës Shteti Valuta
LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka D.D. Slovenia EUR, USD,CHF, GBP, DKK, SEK, NOK, CAD, AUD,HRK
RZBAATWW Raiffeisen Bank International AG Austria EUR, USD
COBADEFF Commerzbank AG Germany EUR,CHF
CRESCHZZ80A Credit Suisse AG Switzerland  CHF
KREDBEBB KBC Bank N.V. Belgium EUR
BKAUATWW UniCredit Bank Austria AG Austria EUR
TUTNMK22 NLB Tutunska Banka A.D Macedonia EUR, USD
UNCRBGSF UniCredit BULBANK AD Bulgaria EUR
UNALALTR Union Bank Albania EUR
MNBAMEPG NLB Montenegro Banka AD Montenegro EUR

Kosova është përfshier në regjistrin IBAN nga data 01.02.2015. Andaj, nga kjo datë llogaritë e kleintëve në bankat lokale, për nevoja të transaksioneve janë konvertuar në formatin alfanumerik IBAN.

Bankat korrespondente të NLB Bankës për pagesa në USD janë:

Swift Code Emri i Bankës Shteti Valuta
LJBASI2X Nova Ljubljanska Banka D.D. Slovenia EUR, USD,CHF, GBP, DKK, SEK, NOK, CAD, AUD,HRK
RZBAATWW Raiffeisen   Bank  International   AG Austria EUR, USD

Nga data 7 Dhjetor 2013 NLB Banka ka ndërruar kodin e vjetër SWIFT NLPRRS22 në kodin e ri SWIFT të cekur më lartë: NLPRXKPR