Konkurs për punë

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

Për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës:

Zyrtar për kredi SME në Ekspoziturën në Rahovec; (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të
 • biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet se paku 3 vite përvojë në banka ose institucione tjera financiare;
 • Njohuri të mirë të financave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office;
 • Obligohet posedimi i patentë shoferi “B”.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Monitorimin e vazhdueshëm të klientëve ekzistues të bankës të cilët i shfrytëzojnë produktet kreditore, biznesin dokumentar dhe shërbimet tjera bankare;
 • Identifikimin e ndryshimeve të mundshme në gjendjen e klientit si dhe dhurimin e informacioneve të rëndësishme në baza të rregullta;
 • Sigurimin e informacioneve relevante për Bordin Udhëheqës të Bankës, i cili është kompetent për marrjen e vendimeve;
 • Prezantimin i produkteve të reja dhe ekzistuese të Bankës;
 • Të krijoj besim afatgjatë në relacionin klient-bankë;
 • Të komunikoj vazhdimisht me punëtorët e Bankës me qëllim të identifikimit të klientëve potencial;
 • Identifikimi i duhur (saktë) i kërkesave të klientëve dhe këshillimi i klientëve lidhur me shfrytëzimin e produkteve kreditore, biznesit dokumentar dhe shërbimeve tjera të ofruara nga Banka;
 • Aftësi për vlerësimin në mënyrën e duhur (saktësisht) kapacitetin financiar të klientëve, mbështetjen ( këshillimin) e zyrtarit kreditor gjatë vlerësimit të klientit ;
 • Të monitoroj zhvillimin dhe zgjerimin e bankave konkurruese me qëllim të parandalimit të shkuarjes (kalimit) të klientëve në ndonjë bankë tjetër;
 • Të përdor rrjetin e komunikimit joformal për të takuar klientët potencial;
 • Angazhimi maksimal në arritjen e planave të caktuara sipas Planit të biznesit
 • Përgatitja e aplikacioneve për klasifikimin e klientit dhe caktimin e limitit maksimal
 • Përgatitja e analizave lidhur me vlerësimin e klientit në Excel;
 • Përgatitja e të gjitha dokumenteve të nevojshme lidhur me kërkesat e klientëve (kontratat për produkte kreditore, për depozita, kontrata për hipotekë dhe për peng etj.)
 • Të bëjë regjistrimin e hipotekës dhe të pengut ( në zyrat përkatëse)
 • Të plotësoj të dhënat e nevojshme në sistem lidhur me kredi dhe me kolateralin.
 • Të bëjë monitorimin e klientëve në sistem në baza ditore dhe në rast të arritjes së obligimeve t’i njoftoj klientët.
 • Në rast të mossuksesit të kthimit të obligimeve, sipas procedurave të përgatitë rastin për bartjen në Sektorin për kredi jo-përformuese.
 • Kryerja e punëve dhe detyrave të tjera sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt – online në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 20 prill 2017. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 20 prill 2017 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Aplikoni këtu