Konkurs për punë

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

Arkëtar në Ekspoziturën në Fushë Kosovë (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Preferohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Preferohet se paku 1 vjet përvojë pune në institucione financiare;
 • Aftësi në shitje dhe përvojë në administrimin e parave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese, dhe
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përgjegjës për gjendjen e parave të gatshme “cash-it” në arkë;
 • Është përgjegjës për realizimin e planeve të caktuara te shitjes dhe objektivave;
 • Afarizmi në arkë për persona fizikë e juridik dhe shitja;
 • Vendosja e kontakteve me klientët, orientimi dhe informimi i tyre;
 • Kryerja e deponimeve dhe tërheqjeve me para te gatshme;
 • Në raste dhe sipas kërkesës së udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe transaksione “non cash”;
 • Promovimi dhe shitja e drejtpërdrejt e produkteve bankare dhe e shërbimeve financiare të Bankës;
 • Këshillimi i klientëve me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së vendimeve nga ana e tyre mbi produktet dhe shërbimet bankare, si dhe për mënyrat e shfrytëzimit të tyre,
 • I raporton arkëtarit kryesor dhe udhëheqësit të ekspoziturës;
 • Barazimi i arkave dhe përgatitja e raporteve në fund të ditës;
 • Sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 22 maj 2021. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 22 maj 2021 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko këtuNLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNËS:

 • Zyrtar për Kredi SME në Ekspoziturën në Lipjan (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet se paku 3 vite përvojë në banka ose institucione tjera financiare;
 • Njohuri të mirë të financave;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office, posaçërisht në Excel;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze;
 • Obligohet posedimi i patentë shoferi “B”.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Monitorimi i vazhdueshëm i klientëve ekzistues të Bankës të cilët i shfrytëzojnë produktet kreditore, biznesin dokumentar dhe shërbimet tjera bankare.
 • Identifikimi i ndryshimeve të mundshme në gjendjen e klientit si dhe raportimi i informacioneve të rëndësishme në baza të rregullta.
 • Sigurimi i informatave relevante për Bordin Udhëheqës të Bankës, i cili është kompetent për marrjen e vendimeve;
 • Prezantimin e produkteve te reja dhe ekzistuese të Bankës;
 • Të krijoj besim afatgjatë në relacionin klient-Bankë;
 • Të komunikoj vazhdimisht me të punësuarit e Bankës me qëllim të identifikimit të klientëve potencial;
 • Identifikimi i duhur (saktë) i kërkesave të klientëve dhe këshillimi i klientëve lidhur me shfrytëzimin e produkteve kreditore, biznesit dokumentar dhe shërbimeve tjera të ofruara nga Banka;
 • Aftësi për vlerësimin në mënyrën e duhur (saktësisht) kapacitetin financiar të klientëve, mbështetjen (këshillimin) e zyrtarit kreditor gjatë vlerësimit të klientit;
 • Të monitoroj zhvillimin dhe zgjerimin e bankave konkurruese me qëllim të parandalimit të shkuarjes (kalimit) të klientëve në ndonjë bankë tjetër;
 • Angazhimi maksimal në arritjen e planave të caktuara sipas Planit të biznesit;
 • Përgatitja e aplikacioneve për klasifikimin e klientit dhe caktimin e limitit maksimal;
 • Përgatitja e analizave lidhur me vlerësimin e klientit në Excel;
 • Përgatitja e të gjitha dokumenteve të nevojshme lidhur me kërkesat e klientëve (kontratat për produkte kreditore, për depozita, kontrata për hipotekë dhe për peng etj.);
 • Të bëjë regjistrimin e hipotekës dhe të pengut ( në zyrat përkatëse);
 • Të plotësoj të dhënat e nevojshme në sistem lidhur me kredi dhe me kolateralin;
 • Të bëjë monitorimin e klientëve në sistem në baza ditore dhe në rast të arritjes së obligimeve t’i njoftoj klientët;
 • Në rast të mossuksesit të kthimit të obligimeve, sipas procedurave të përgatitë rastin për bartjen në Sektorin për kredi jo-performuese;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave të tjera sipas kërkesës së udhëheqësit në hierarki.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 19 maj 2021. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 19 maj 2021 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko këtu
NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

Arkëtar në Filialin në Gjilan ( një vend pune për kohë të caktuar 1 vit)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Preferohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Preferohet se paku 1 vjet përvojë pune në institucione financiare
 • Aftësi në shitje dhe përvojë në administrimin e parave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përgjegjës për gjendjen e parave të gatshme “cash-it” në arkë;
 • Është përgjegjës për realizimin e planeve të caktuara te shitjes dhe objektivave;
 • Afarizmi në arkë për persona fizikë e juridik dhe shitja;
 • Vendosja e kontakteve me klientët, orientimi dhe informimi i tyre;
 • Kryerja e deponimeve dhe tërheqjeve me para te gatshme;
 • Në raste dhe sipas kërkesës së udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe transaksione “non cash”;
 • Promovimi dhe shitja e drejtpërdrejt e produkteve bankare dhe e shërbimeve financiare të Bankës;
 • Këshillimi i klientëve me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së vendimeve nga ana e tyre mbi produktet dhe shërbimet bankare, si dhe për mënyrat e shfrytëzimit të tyre,
 • I raporton arkëtarit kryesor dhe udhëheqësit të ekspoziturës;
 • Barazimi i arkave dhe përgatitja e raporteve në fund të ditës;
 • Sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 15 maj 2021. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 15 maj 2021 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko këtu

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×