Konkurs për punë

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

Për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës:

Zyrtar i lartë për menaxhimin e aktivës dhe pasivës në Divizionin për Pagesa dhe Thesar (një vend pune) 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet të ketë 3 vjet përvojë pune në institucione financiare,
 • Njohuri të mirë të proceseve në bankë dhe financave;
 • Aftësi të mira të komunikimit dhe punës ekipore;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Njohja e gjuhës angleze e obligueshme;
 • Obligohet posedimi i patentë shoferit të kategorisë “ B “.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përcjell likuiditetin operativ dhe strukturor në koordinim me udhëheqësit më të lartë;
 • Përgatit raportet ditore për mjetet monetare në valutë vendore dhe ato të huaja;
 • Bën projeksionin e mjeteve monetare për periudhat e ardhshme dhe përgatit planet javore dhe ditore të rrjedhave të parasë (cash flow);
 • Përgatit raportet mujore dhe kuartale lidhur me harmonizimin e afateve të pozicioneve aktive e pasive të gjendjes së bilancit;
 • Përcjell limitet vullnetare e koeficienteve te likuiditetit;
 • Përgatit materialet për Komisionin e likuiditetit të Bankës;
 • Përgatit propozimet e aktivitetit për harmonizimin e bilancit te Bankës në kuadër të akteve të brendshme të Bankës me udhëheqësit më të lartë;
 • Përcjell implementimin e politikave të interesit të Bankës;
 • Përgatit dokumentacionin për Komitetin e ALCO-së;
 • Mban dhe realizon korrespodencën me Bankat korresponduese;
 • Përcjell gjendjen ne bankat e jashtme dhe vendore dhe në bashkëpunim me Koordinatorin e Sektorit/ Drejtorin e Divizionit siguron mbulesën e nevojshme në nostro llogarive jashtë dhe brenda limiteve;
 • Kujdeset për afatizimin e mjeteve tepricë dhe harmonizimin e llogarive devizore sipas nevojave ditore;
 • Kryen / kontrollon afatizimin e mjeteve të lira (sipas rastit), bën plasimin e fondeve aktive të Bankës në depozita me afat;
 • Përcjell gjendjen ne Bankën Qendrore te Republikës se Kosovës dhe mirëmbajtjen e limiteve minimale;
 • Përgatit raportet për transportimin e kesh-it fizik në botën e jashtme;
 • Përgatit raportet ne kuadër te Sektorit te Thesarit;
 • Merret me shitjen dhe blerjen e valutave të huaja kundrejt valutës vendore EUR si dhe anasjelltas;
 • Kryen edhe punë dhe detyra tjera sipas fushëveprimit te vendit te punës sipas kërkesave të Udhëheqësit

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt - online në ueb faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 24.11.2021. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 24.11.2021, refuzohet.


Apliko Online

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×