Konkurs për punë

Aktualisht janë 2 vende të lira pune: Zyrtar i lartë për Marketing në Shërbimin për Marketing, Marrëdhënie me Publikun dhe Menaxhim të Projekteve ( një vend pune), dhe Arkëtar në Filialin në Podujevë ( një vend pune)

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS 

për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës

Zyrtar i lartë për Marketing në Shërbimin për Marketing, Marrëdhënie me Publikun dhe Menaxhim të Projekteve ( një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare;
 • Obligohet se paku 3 vite përvojë pune në marketing;
 • Aftësi analitike dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Definon kanalet e duhura të komunikimit për promovimin e produkteve të Bankës;
 • Planifikon, përgatit dhe publikon materialet reklamuese në kanale të ndryshme;
 • Kujdeset për shpërndarjen e materialeve reklamuese të Bankës;
 • Harton kampanjat e marketingut;
 • Përcjell, analizon dhe raporton për aktivitetet e marketingut;
 • Kontribuon në zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse të marketingut digjital;
 • Mirëmban web faqen e Bankës;
 • Kujdeset për aplikimin e identitetit të NLB Banka sipas standardeve te NLB Grupit në mënyrë sa më të denjë dhe më të kuptueshme për audiencën;
 • Koordinohet me koleget e tjerë te njësive të Bankës rreth kërkesave të marketingut;
 • Kontakton me agjencitë që merren me marketing të NLB Banka;
 • Asiston sektorin e prokurimit rreth blerjes së materialeve të ndryshme që kanë lidhje me marketingun;
 • Përgatit njoftime për shtyp dhe komunikon me mediat;
 • Asiston në përdorimin dhe optimizimin e rrjeteve sociale;
 • Organizon kalendarin e ngjarjeve të marketingut;
 • Monitoron shpenzimet e marketingut;
 • Asiston në krijimin e planit dhe strategjisë vjetore të Marketingut;
 • Identifikon dhe trajton kërkesat për sponsorime dhe donacione bazuar në përgjegjësinë sociale të Bankës;
 • Kryen edhe punë dhe detyra tjera sipas fushëveprimit te vendit te punës sipas urdhrit te Udhëheqësit të drejtpërdrejt.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 25 janar 2022. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 25 janar 2022 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS 

për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës

Arkëtar në Filialin në Podujevë ( një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Preferohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Preferohet se paku 1 vjet përvojë pune në institucione financiare
 • Aftësi në shitje dhe përvojë në administrimin e parave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përgjegjës për gjendjen e parave të gatshme “cash-it” në arkë;
 • Është përgjegjës për realizimin e planeve të caktuara te shitjes dhe objektivave;
 • Afarizmi në arkë për persona fizikë e juridik dhe shitja;
 • Vendosja e kontakteve me klientët, orientimi dhe informimi i tyre;
 • Kryerja e deponimeve dhe tërheqjeve me para te gatshme;
 • Në raste dhe sipas kërkesës së udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe transaksione “non cash”;
 • Promovimi dhe shitja e drejtpërdrejt e produkteve bankare dhe e shërbimeve financiare të Bankës;
 • Këshillimi i klientëve me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së vendimeve nga ana e tyre mbi produktet dhe shërbimet bankare, si dhe për mënyrat e shfrytëzimit të tyre,
 • I raporton arkëtarit kryesor dhe udhëheqësit të ekspoziturës;
 • Barazimi i arkave dhe përgatitja e raporteve në fund të ditës;

Sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 25 janar 2022. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 25 janar 2022 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko Online

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×