Dritarja Gratë në Biznes në bashkëpunim me Fondin Kosovar për Garanci Kreditore

Dritarja për Gratë në Biznes ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për gratë ndërmarrëse si dhe avancimin e njohurive financiare, një mbështetje e cila pritet të ndikojë në sigurinë financiare, dhe fuqizimin financiar dhe të pavarur të grave.

Kjo dritare ofrohet me kushte të favorshme për sa i përket riskut të kredisë, për të rritur besimin e Institucioneve të Regjistruara Financiare në kreditimin e këtij segmenti të rëndësishëm të tregut, i cili përmes mbështetjes financiare, do të sigurojë pozicionim në treg, zgjërim në tregjet ndërkombëtare, gjenerim të punësimit si dhe mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit tonë.

E veçanta e kësaj dritare është se përpos komponentit financiare do të ofrojë edhe komponentin jofinanciare ose programin e asistencës teknike për bizneset e reja, të cilat do të mbështeten në aspektin:

 • E ngritjes së kapaciteteve (edukimi financiar dhe formalizimi);
 • Rrjetëzimit, si dhe
 • Mentorimit.

Cilat biznese kualifikohen?

Parametrat për NMVM-të që kualifikohen për financim nën garanci përfshijnë, por pa u kufizuar në këto në vijim:

 • NMVM-të në pronësi private, pa asnjë pronësi të Qeverisë gjatë periudhës së mbulimit të kredisë nga garancioni,
 • NMVM-të në pronësi ose në bashkëpronësi nga më së paku një grua ose të udhëhiqet nga të paktën një grua në një pozicion ekzekutiv,
 • NMVM-të që kanë regjistrim të biznesit,
 • Një huamarrëse e kualifikuar duhet të ketë  biznesin i cili është të paktën në pronësi të një qytetare je banore të përhershme të Kosovës,
 • NMVM–të që kanë më pak se 250 punonjës.

Cilat kredi mund të përfitojnë nga dritarja për gratë në biznes?

Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares për Gratë në Biznes:

 • Shuma minimale e kredisë është EUR 3,000,
 • Shuma maksimale e kredisë është 50,000 EUR,
 • Shuma maksimale e garancisë është 35,000 EUR,
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë së garantuar deri 84 muaj,
 • Qëllimi i kredisë mund të jetë për investime afatgjata si dhe për kapital punues.

Cilat janë karakteristikat e garancisë? 

 • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në 70% të kryegjësë së kredisë,
 • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë 30%,
 • Tipi i garancisë: Revolvues.

Cilat janë përfitimet?

Për NMVM-të  

 • Rritje e qasjes në financa,
 • Kushte më të favorshme për gratë në biznes,
 • Potencialisht norma preferenciale të interest,
 • Reduktim i kolateralit,
 • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesave për kredi,
 • Qëndrueshmëri e biznesit.

Cili është procesi i aplikimit dhe i vendimmarrjes?

Bëhen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse biznesi i plotëson kriteret e FKGK-së atëherë Banka do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së. 

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×