Njoftim

22 November, 2021

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall


NJ O F T I M


Në bazë të nenit 24 paragrafi 3 të Ligjit për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare dhe në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të Statutit të NLB Banka sh.a., si dhe njoftimit per BQK rreth mënyrës se mbajtjes konform nenit 184 te Ligjit Nr. 06/L -016 per Shoqëritë Tregtare, NJOFTOHEN aksionarët e NLB Banka sh.a., se Mbledhja e jashtëzakonshme e Aksionarëve të Bankës do të mbahet më datën 3 dhjetor 2021, duke filluar në ora 12:30.

Mbledhja do të mbahet në Selinë Qendrore të NLB Banka sh.a., rr. ”Ukshin Hoti” nr. 124.


Rendi i Ditës:


1. Shqyrtimi dhe aprovimi i ndryshimeve të Statutit të NLB Banka sh.a. Prishtinë

2. Shqyrtimi dhe aprovimi i vendimit për shpërndarjen e dividendës për vitin 2019 dhe 2020


Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×