Aplikacioni për kredit kartelë

Comfort Card është kartelë kreditore nga brand-i MasterCard, përmes së cilës mund të bleni produkte dhe shërbime të ndryshme pa interes deri në 36 këste te tregtarët, të cilët kanë marrëveshje me NLB Bankën. Veçori tjetër e kësaj kartele është mundësia e realizimit të pagesave pa kontakt – contactless.

Për t’u pajisur me këtë kartelë, ju lutem plotësoni aplikacionin në vazhdim:

Looks good!
Looks good!
Please provide a valid address.
Please provide a valid personal number.
Please provide a valid phone number.
Please provide a valid e-mail.
Please provide a valid.
Please provide a valid.
Please select a field.
Please provide a valid amount.
Please provide a valid branch.
Unë deklarojë se të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta dhe gjithashtu autorizoj bankën që të shkëmbejë informatat e nevojshme lidhur me këto të dhënat si dhe historiatin kreditor me institucionet tjera financiare, si dhe përmes Zyrës për Regjistrim të Kredive (ZRK). Aplikuesi nëpërmjet kësaj deklarate gjithashtu garanton se mjetet nga kredia e aprovuar do të përdoren për qëllimet e cekura ne këtë aplikacion.
P Ë L Q I M
“Gjithashtu, Huamarrësi jep pëlqim që të dhënat të cilat identifikojnë tregues personal, pasuror e ekonomik mund të përpunohen dhe përdoren nga NLB Banka, në mënyrë të paanshme, adekuate e relevante, pa tejkaluar qëllimit për të cilat janë grumbulluar dhe vetëm në kuptim të Ligjit të aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale/ose të Ligjit të Aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në momentin e lidhjes së kësaj kontrate.”
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×