Aplikacioni online për SMS Shërbime

Ju lutem përdorni formën më poshtë për të aplikuar për njërën nga SMS shërbimet.

Për më shumë informata rreth SMS shërbimeve , ju lutem klikoni këtu.

Please provide a valid personal number.
Looks good!
Looks good!
Please provide a valid e-mail.
Please provide a valid phone number.
Please provide a valid phone number.
Please select a field.
Please provide a valid branch.
Unë deklarojë se të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta dhe gjithashtu autorizoj bankën që të shkëmbejë informatat e nevojshme lidhur me këto të dhënat si dhe historiatin kreditor me institucionet tjera financiare, si dhe përmes Zyrës për Regjistrim të Kredive (ZRK). Aplikuesi nëpërmjet kësaj deklarate gjithashtu garanton se mjetet nga kredia e aprovuar do të përdoren për qëllimet e cekura ne këtë aplikacion.
P Ë L Q I M
“Gjithashtu, Huamarrësi jep pëlqim që të dhënat të cilat identifikojnë tregues personal, pasuror e ekonomik mund të përpunohen dhe përdoren nga NLB Banka, në mënyrë të paanshme, adekuate e relevante, pa tejkaluar qëllimit për të cilat janë grumbulluar dhe vetëm në kuptim të Ligjit të aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale/ose të Ligjit të Aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në momentin e lidhjes së kësaj kontrate.”
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×