Sigurimi i Jetës

Sigurimi i Jetës është pjesë përbërëse e çdo planifikimi të mirëfilltë financiar!

Të gjitha instrumentet tjera financiare na ofrojnë mundësinë e planifikimit, bazuar në gjendjen në të cilën gjendemi momentalisht. Sigurimi i Jetës është alternativa e vetme e cila mundëson planifikim për të gjitha: të pa-parashikuarën dhe të pashmangshmen.

Sigurimi i Jetës ofron mundësinë e planifikimit të së ardhmes sonë, dhe të afërmve tanë, duke:

  • siguruar se në rast të të papriturës dhe të pashmangshmes, të afërmit tanë përfitojnë mbështetjen financiare bazuar në policen e sigurimit të jetës;
  • siguron mbylljen dhe pagesën e kredise pavarësisht fazën ne të cilën gjendet kredia

Produktet qe ofrohen nga Illyria Life përmes NLB Banka:

  • Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit
  • Sigurimi Klasik i Jetës – Term Life

SIGURIMI I JETËS SË KREDIMARRËSIT

Sigurimi i jetës së Kredimarrësit është një produkt i sigurimit të jetës, i cili ju ofrohet klientëve të cilët marrin kredi në NLB Banka.

Me rastin e fillimit të sigurimit të jetës së kredimarrësitë, kompania e sigurimit te jetës bartë rrezikun e shlyerjes së kredisë, në rast të pamundësisë së shlyerjes së kredisë si pasojë e humbjes së jetës së kredimarrësit, në këmbim të pagesës së primit e cila caktohet në bazë të shumës së kredisë, moshës së kredimarrësit si dhe periudhës së maturimit të kredisë.

  • Lartësinë e shumës së siguruar e kontraktojnë Ndërmjetësuesi dhe i Siguruari me rastin e lidhjes së kontratës së sigurimit.
  • Gjatë periudhës së sigurimit shuma e siguruar zvogëlohet, duke përcjellur amortizimin e kredisë, derisa të dyja të arrijnë vlerën zero.

Pra, Siguruesi garanton pagesën e shumës së papaguar të kredisë në momentin e humbjes së jetës së kredimarrësit.

Parametrat e Përgjithshme

Mosha Minimale e Personit të Siguruar:

18 vjeç  

Periudha Minimale Siguruese:

1 vjet

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

69 vjeç  

Periudha Maksimale Siguruese:

20 vjet

Shuma Minimale e Sigurimit të ekspozimit kreditor

  € 400 


Sigurimi i Jetës së Kredimarrësit mund të ju ofrohet klientëve pavarësisht llojit te kredisë, kredi personale, kredi hipotekare, kredi biznesi, kredi konsumuese, overdraft (mbitërheqje), kredi bujqësore, kredi për shkollim, kartele kreditore dhe çdo produk kreditor që parashihet me procedura të kredive.

PAGESA E PRIMIT

Primi mund të paguhet në baza tre mujore, gjashtë mujore, vjetore apo përnjëherë për tërë periudhën e afatit të maturimit të kredisë.

Për të gjitha kreditë deri në 5,000 EUR, Primi do të paguhet në baza vjetore, sipas shembullit më poshtë, që në këtë rast maturiteti është 36 muaj.

Periudha Siguruese

Kohëzgjatja e Kredisë

36 muaj

Periudha e pagesës së primit - 80% e kohëzgjatjes së kredisë

27 muaj

Shuma e siguruar / Kredia

5,000.00 €

Primi vjetor

14.10 €


*Shembulli është llogaritur për një femër të moshës 40 vjeç. 


Primi mujor mund të kontraktohet vetëm në rastet e policave me shuma siguruese mbi 50,000.00€.

Tabela më poshtë pasqyron dy skenarë në shuma: 10,000 EUR dhe 50,000 EUR në afate të ndryshme të maturimit.

60 muaj


120 muaj

48 muaj

96 muaj

10,000.00 €

50,000.00 €

37.66 €

227.26 €


*Shembulli është llogaritur për një femër të moshës 40 vjeç. 


Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×