Kërkesa për lëshim të Letër kredisë

50: Aplikanti:*

Looks good!
Please provide a valid city.
Please provide a valid NRB.
Please provide a valid phone number.
Please provide a valid E-Mail.

59: Përfituesi:*

Looks good!
Please provide a valid city.
Please provide a valid IBAN.
40A: Forma e letër kredisë:*
40E: Rregullat e aplikueshme:*
Looks good!
Looks good!
Looks good!
57: Banka e përfituesit:*
Looks good!
Looks good!
32B: Valuta dhe shuma:*
Looks good!
Looks good!
41: Letër kredia e vlefshme me Bankën:*
Looks good!
Looks good!
41: Letër kredia e pagueshme:*
Mënyra e lëshimit të letër kredisë:
44C: Data e fundit e nisjes së mallit:
Looks good!
43P: Dërgesat e pjesërishme:*
43T: Ringarkimi/transbordimi:*
Looks good!
Looks good!
Looks good!
Looks good!
49: Instrukcionet për konfirmim:*
45A: Përshkrimi i Mallrave dhe/apo Shërbimeve (të shënohet në gjuhën e njejtë si në letër kredi):*
46A: Dokumentet e kërkuara (në gjuhën e letër kredisë):*
71D: Të gjitha detyrimet (ku përfshihet komisioni, kosto, shpenzimet etj.) e:*

-bankës lëshuese janë për llogari të

-bankës(ve) njoftuese janë për llogari të:

-bankës konfirmuese (nëse ka) janë për llogari të:

-bankës garantuese (nëse ka) janë për llogari të:

-bankës negociuese (nëse ka) janë për llogari të

Vërejtje: Detyrimet e papaguara nga Përfituesi, me të cilat ngarkohet NLB Banka sh.a., Prishtina, duhet të paguhen nga Aplikanti
Mënyra e inkasimit të komisionit të NLB Banka:
Vërejtje: Numrat e pasuar nga shenjat e pikësimit ‘:’ janë numra të fushave në SWIFT mesazhin MT 700 (lëshimi i kredisë dokumentare/LCsë)
NLB Banka është e autorizuar të debitoj llogarinë tonë për shumën e letër kredisë si dhe për të gjitha shpenzimet që shkaktohen lidhur me këtë letër kredi. Nënshkrimi i verifikuar, mjetet e disponueshme në llog. Nr*.
Informata më të detajuara se si Banka i trajton të dhënat personale dhe të drejtat tuaja mund t’i gjeni në https://nlb-kos.com/banken/per-banken/politika-e-privatesise/general-information-personal-data-protection ose në dokumentin General Information for Personal Data Protection në ueb faqe të Bankës.
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×