Aplikacioni online për kredi

Looks good!
Looks good!
Please provide a valid zip.
Please provide a valid zip.
Please provide a valid zip.
Please provide a valid city.
Please provide a valid city.
Please provide a valid zip.
Please provide a valid state.
Please provide a valid city.
Please provide a valid city.
Please provide a valid zip.
Please provide a valid zip.
Unë deklaroj se të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta, të plota dhe të vërteta dhe gjithashtu autorizoj Bankën që të shkëmbej informatat e nevojshme lidhur me këto të dhënat si dhe historiatin kreditor me institucionet tjera financiare, si dhe përmes Zyrës për Regjistrim të Kredive (ZRK). Përmes kësaj deklarate gjithashtu garantoj se mjetet nga kredia e aprovuar do të përdoren për qëllimet e cekura ne këtë aplikacion.
P Ë L Q I M
Unë jap pëlqim dhe shprehimisht pajtohem që NLB Banka të përpunoj të dhënat personale dhe ato të cilat identifikojnë tregues pasuror e ekonomik si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga anëtarët e NLB Grupit dhe kompanitë e kontraktuara nga NLB Banka, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose përmes postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara, pa tejkaluar qëllimin për të cilat janë grumbulluar dhe vetëm në kuptim të Ligjit të aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×