Aplikacioni online për kredi të biznesit

Të nderuar klientë,

NLB Banka sh.a., Prishtinë ju ofron shërbimin “Aplikimi online” për kredi, mbitërheqje, linjë kreditore dhe produkte tjera të biznesit . Përmes këtij shërbimi ne do të jemi më afër jush, duke ju mundësuar realizim më të shpejtë të kërkesave tuaja.

Për ndihmë, probleme teknike, pyetje dhe çështje tjera rreth aplikimit online, ju lutem paraqituni:

Për aplikim online ju lutem plotësoni formën më poshtë.

Unë deklarojë se të dhënat e shënuara më lartë janë të sakta dhe gjithashtu autorizoj bankën që të shkëmbejë informatat e nevojshme lidhur me këto të dhënat si dhe historiatin kreditor me institucionet tjera financiare, si dhe përmes Zyrës për Regjistrim të Kredive (ZRK). Aplikuesi nëpërmjet kësaj deklarate gjithashtu garanton se mjetet nga kredia e aprovuar do të përdoren për qëllimet e cekura ne këtë aplikacion.
P Ë L Q I M
“Gjithashtu, Huamarrësi jep pëlqim që të dhënat të cilat identifikojnë tregues personal, pasuror e ekonomik mund të përpunohen dhe përdoren nga NLB Banka, në mënyrë të paanshme, adekuate e relevante, pa tejkaluar qëllimit për të cilat janë grumbulluar dhe vetëm në kuptim të Ligjit të aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale/ose të Ligjit të Aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në momentin e lidhjes së kësaj kontrate.”
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×