KËRKESA PËR LËSHIM TË GARANCIONIT

Urdhërdhënësi (emri dhe adresa):
Ju lutemi që për llogarinë tonë të lëshoni garancionin për*:
Përfituesi i garancionit:
Garancioni të lëshohet në gjuhën:
Mënyra e lëshimit të garancionit:*
Banka e përfituesit:
Banka njoftuese/përcjellëse:
Originali i garancionit (nëse është shkresë JO SWIFT):
a)Të gjitha shpenz. dhe komisionet e bankës së jashtme/garantuese i paguan:
b)shpenzimet e bankës njoftuese i paguan:
c)shpenzimet e bankës së përfituesit i paguan:
Garancioni të lëshohet:
Valuta dhe shuma e garancionit (me numra dhe fjalë):
15 ditë (që vlen për kundër-garancion ndaj bankës së huaj)
Në tekstin e garancionit të shënohet që sipas kontratës/marrëveshjes afati i pagesës shtyhet ditë nga
Mënyra e inkasimit të komisionit të NLB Banka:
Garancioni do të lëshohet me:
Në rast të kërkesës për pagesë sipas garancionit, përfituesi kërkesës përpagesë duhet t'i bashkangjes:
kopjet e faturave të pa paguara
Prezantuar:
Vërejtje: NLB Banka sh.a. ka të drejtë që në rast të kërkesës për mbyllje të parakohshme të garancionit të kërkoj nga klienti/urdhërdhënësi çfarëdo dokumenti që e konsideron të nevojshëm për mbyllje të garancionit para skadimit të tij.
Vula dhe nënshkrimi i urdhërdhënësit
Informata më të detajuara se si Banka i trajton të dhënat personale dhe të drejtat tuaja mun t'i gjeni ne https://nlb-kos.com/banken/per-banken/politika-e-privatesise/general-information-personal-data-protection ose në dokumentin General Information for Personal Data Protection në ueb faqe të Bankës.
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×