Kërkesë për sponzorim apo donacion

Do të merren parasysh vetëm aplikimet e dorëzuara ekskluzivisht përmes këtij formulari

* Të dhënat për kërkesën.
Aplikuesi për sponzorim apo donacion
Të dhënat e aplikuesit: *
Emri / Emri dhe mbiemri: *
Selia / Adresa: *
Të dhënat e kontaktit
* - Regjistroni së paku njërën nga informatat e poshtë-shënuara
Personi kontaktues: *
E-mail: *
Numri i telefonit: *

Vendosni të dhënat e prefiksit, p.sh. (049) 000 000.

Faqja e internetit (Web faqja): *
Profili në Facebook:
Emri i projektit: *

A jeni klient i NLB Bankës, nëse po, ju lutemi tregoni llojin e bashkëpunimit me bankën (p.sh .: numri i llogarisë rrjedhëse).

Klient i bankës: *
Numri i llogarise rrjedhëse: *
A i paguani me rregull obligimet e juaja: *
Përshkrimi i projektit / arsyeja e kërkesës: *
Të dhëna shtesë për projektin (fotografi, pdf):
Shuma e dëshiruar e sponsorimit / donacionit: *
Klasifikimi i aplikacionit për sponsorizim apo donacion sipas përmbajtjes
Fusha e veprimtarisë: *
Humanitare
Sport: *
Support to entrepreneurship : *
Mbrojtja e ligjshmërisë

Korrupsioni është çdo shkelje e sjelljes së duhur për të përfituar personalisht ose për cilindo tjetër, duke përfshirë edhe sjelljen e personave që janë iniciatorë të shkeljeve ose personave që mund të përdorin shkeljet për premtimet e drejtpërdrejta ose të tërthorta, të ofruara ose të dhëna ose të kërkuara, të pranuara ose të parashikuara qe përdor atë për vete ose për një tjetër.

Nëse ndonjë nga palët në kontratë ose në emër të një pale tjetër ofron ose jep ndonjë përfitim të paautorizuar për:

  • marrjen e një pune ose
  • të përfundojë një transaksion në kushte më të favorshme ose
  • për heqjen dorë nga kontrolli i duhur për kryerjen e detyrimeve kontraktuale ose
  • për çdo veprim ose mosveprim tjetër përmes të cilit organi NLB ose NLB është dëmtuar ose ka mundësuar një avantazh të tepruar ndaj Përfaqësuesit të NLB-së, organit të autorizuar nga NLB ose vetë NLB-së, palës tjetër ose përfaqësuesit të saj, agjentit, ndërmjetësit,

atëherë kontrata e sponsorizimit / donacionit është e pavlefshme.

Përfituesi merr përsipër të zbulojë të gjitha rrethanat që mund të përbëjnë një konflikt interesi para përfundimit të kontratës së sponzorimit apo donacionit, dhe në marrëveshje me NLB të merren masa t e nevojshme për menaxhimin e tyre.

Përfituesi pranon që nuk ka konflikt të vërtetë apo potencial të interesit nga ana e tij i cili në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojë ose kufizojë objektivitetin në vendosjen e alokimit të fondeve të sponsorizimit nga NLB (për shembull, një person i lidhur me NLB).

Përfituesi merr përsipër që NLB të zbulojë çdo rrethanë që mund të shkaktojë ose mund të bjerë në konflikt midis interesave të saj ose interesave të palëve të ndërlidhura.

Në rast të paraqitjes së rrethanave të përmendura në paragrafin e mësipërm të këtij neni, ekzistenca e të cilave në momentin e nënshkrimit të kontratës nuk ishte i njohur për palët kontraktuese ose nëse këto rrethana ishin shkaktuar pas nënshkrimit të kontratës ose këto rrethana nuk ishin shpalosur siç duhet në kohën e aplikimit për fonde, kontraktuesi merr përsipër që menjëherë të ndërpresë aktivitetet që përbëjnë një konflikt interesi ose, në marrëveshje me NLB, të marrin masat e duhura për të parandaluar ose kontrolluar konfliktin e interesave.

Në rastin e përmendur në paragrafin e mësipërm, Përfituesi merr përsipër të informojë NLB me shkrim për ndodhjen e rrethanave të tilla kur plotëson aplikacionin ose menjëherë, dhe jo më vonë se tri ditë pune pas ndodhjes së rrethanave të përmendura në paragrafin e mëparshëm. Me kërkesën e NLB, marrësi i fondeve do të përcjellë të gjithë dokumentacionin, nga i cili shfaqet konflikti i interesave, më së voni brenda tri ditëve pune nga marrja e kërkesës.

A është ndonjëri nga përfaqësuesit ligjorë dhe zotëruesit e tjerë të funksioneve (kryetari, zëvendëskryetari, sekretari, arkëtari dhe forma të tjera të funksioneve, komitetet ose organet mbikëqyrëse) i lidhur me NLB Bankën, dhe si?

Lidhja me NLB: *
Kush është i lidhur me NLB dhe në çfarë mënyre /me kë:

Për më shumë informata të detajuara mbi mënyrën se si banka merret me të dhënat personale dhe të drejtat tuaja, ju lutemi shihni https://nlb-kos.com/ ose në Informacionin e Përgjithshëm për përpunimin e të dhënave personale.

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×