Konkurs

Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë për të aplikuar. NLB Banka sh.a. do të shqyrtoj vetëm aplikimet e paraqitura përmes kësaj forme.


Të dhënat personale


Arsimimi


Përvoja e punës


Gjuhët


Dokumente

Deklaroj se informatat e të dhënat e paraqitura më lartë nga unë janë të vërteta, të plota dhe të sakta. Unë e kuptoj dhe jam i/e vetëdijshëm se çdo e pavërtetë ose informacion i rremë në këtë aplikacion ose në çdo dokument të paraqitur që mbështet aplikimin tim do të shërbejë si bazë për refuzimin e aplikimit ose, nëse punësohem/rekrutohem nga kjo kompani, bazë për tërheqje të menjëhershme nga NLB Banka Prishtina.
P Ë L Q I M
Unë jap pëlqim dhe shprehimisht pajtohem që NLB Banka të përpunoj të dhënat e mia personale të dhëna në këtë formë të aplikimit dhe çdo informacion tjetër që mund të jetë i disponueshëm më vonë mund të përdoren për të më dhënë informacion në lidhje me ofertat/vendet e lira të punës në NLB Banka Prishtina, pa tejkaluar qëllimin për të cilat janë grumbulluar dhe vetëm në kuptim të Ligjit të aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Jam i/e vetëdijshëm se nuk jam i/e detyruar të jap pëlqimin për këtë deklaratë dhe kam të drejtë të tërheq pëlqimin tim në çdo kohë. Në një rast të tillë të dhënat e mia personale nuk mund të përdoren më për qëllimin në fjalë. Jam i vetëdijshëm se mund të marr më shumë informacione për mbrojtjen e të dhënave personale në faqen e internetit të NLB Banka Prishtina.
x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×