MARRËVESHJA E LICENCËS SË PORTOFOLIT DIGJITAL PËR PËRDORUESIN E FUNDIT

MARRËVESHJA E LICENCËS SË PORTOFOLIT DIGJITAL PËR PËRDORUESIN E FUNDIT
Kjo marrëveshje për licencë (Licenca) është një marrëveshje ligjore midis jush dhe kompanisë Vipera, (Licencuesi dhe ne) në lidhje me:

 • softuerin kompjuterik të njohur si "Portofolio digjitale", dhe përfshin çdo version të atij softueri të disponueshëm për ju për shkarkim, softuer primar të Licencuesit, lidhur me çdo API, produkte të palëve të treta (përfshirë bibliotekat të përpiluara nga Vipera Motif ™ / Produkti i Portofolios Digjitale), të dhëna dhe informacione të tjera të siguruara së bashku me softuerin dhe çdo media të lidhur (Portofolio Digjitale); dhe
 • materiale të shtypura dhe dokumente të tjera elektronike që i referohen Portofolios Digjitale (Dokumente).

Në bazë të kësaj Licence mund të përdorni Portofolion Digjitale dhe Dokumentet e dhëna sipas kësaj Licence. Portofoli digjital ose Dokumentet nuk janë shitur tek ju. Ne ose licencuesit tanë do të mbeten pronarët e Portofolit Digjital dhe Dokumenteve në çdo kohë.
NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR TË GJITHË PËRDORUESIT:

 • ME SHKARKIMIN E PORTOFOLIT DIGJITAL OSE PJESË TË TIJ JU PAJTOHENI ME RREGULLAT DHE KUSHTET E KËSAJ LICENCE QË JANË TË DETYRUESHME PËR JU. RREGULLAT DHE KUSHTET E KËSAJ LICENCE PËRFSHIJNË, NË VEÇANTI, KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË SIPAS NENIT 5

Dhënia dhe fushëveprimi i licencës

Meqenëse ju keni rënë dakord t'i përmbaheni kushteve të kësaj Licence, ne ju ofrojmë një licencë për shfrytëzim në mbarë botën, plotësisht të paguar, jo-ekskluzive dhe të pa-transferueshme, për të përdorur Portofolin Digjital dhe Dokumentet në përputhje me rregullat dhe kushtet e kësaj Licence.

Ju mundeni:

të shkarkoni, instaloni dhe përdorni Portofolin Digjital vetëm për përdorimin e specifikuar nga NLB Banka sh.a.:

me kusht që të jeni në përputhje me dispozitat e kushtit 2 më poshtë, kopja e Portofolit Digjital bëhet vetëm për qëllime të ruajtjes së informatave;

Kufizimet

Përveç nëse përcaktohet shprehimisht ndryshe në këtë Licencë ose nuk lejohet nga legjislacioni vendor, ju obligoheni:

të mos bëni kopje të Portofolios Digjitale ose dokumenteve, përveç kur kërkohet kopjimi brenda fushës së përdorimit normal të Portofolit Digjital ose, nëse është e nevojshme, për të bërë kopje rezervë ose për sigurimin e sigurisë operacionale

për të mos dhënë me qira, lizing, nën-licencim, transferoni, përktheni, kombinoni, përshtatni ose modifikoni Portofolin Digjital ose Dokumentet; 

të mos bëni modifikime në të gjithë ose ndonjë pjese të Portofolit Digjital, as të lejoni Portofolin Digjital ose ndonjë pjesë të tij të kombinohet me ndonjë program tjetër;

të mos shpërbëni, deshifroni kodin, inxhinjeringun reverz ose të krijoni vepra të bazuar në të gjithë ose ndonjë pjesë të Portofolit Digjital, as të përpiqeni të bëni ndonjë gjë të ngjashme;

të mos i qaseni softuerëve të tjerë duke përdorur Portofolin Digjital;

të jeni në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të kontrollit të teknologjisë ose eksportit.

Të drejtat e pronësisë intelektuale

Ju pranoni që të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale që rrjedhin nga Portofoli Digjital dhe Dokumentet të vlefshme në mbarë botën, na përkasin neve ose licencuesve tanë, se të drejtat në Portofolin Digjital janë të licencuara (jo të shitura) dhe se nuk keni të drejta tjera në ose ndaj Portofolin Digjital ose Dokumenteve, përveçse të drejtës për t'i përdorur ato në përputhje me kushtet e kësaj Licence.

Kjo Licencë nuk autorizon përdorimin e emrave tregtarë, markave tregtare ose shenjave të shërbimit ose emrit të Licencuesit, përveç siç kërkohet në përshkrimin e origjinës së Portofolit Digjital dhe Dokumenteve dhe vetëm pastaj në riprodhimin e njoftimit të përcaktuar në këtë Marrëveshje Licence.

Përjashtimi i garancive

Licencuesi siguron Portofolin Digjital 'ashtu siç është' dhe pa asnjë kusht, garanci, obligime apo detyrime të tjera, të shprehura ose të nënkuptuara, në masën më të plotë të lejuar nga ligji, duke përfshirë, por jo kufizuar në titullin, mosbindjen, tregtueshmërinë, përdorimin për një qëllim të caktuar, defekte ose gabime. Çdo rregull dhe kusht, garanci, detyrim ose obligim tjetër lidhur me shpërndarjen e Portofolit Digjital dhe Dokumenteve të cilat përndryshe mund të nënkuptohen ose përfshihen në këtë Licencë, qoftë nga statuti, ligji i zakonshëm ose ndryshe, përjashtohen në masën më të plotë të lejuar nga ligji.

Ky përjashtim përbën një pjesë integrale të Licencës dhe është një parakusht për dhënien e të drejtave për Portofolin Digjital.

Kufizimi i përgjegjësisë

Ju pranoni të mos përdorni Portofolin Digjital ose Dokumentet për çfarëdo qëllimi të ri-shitjes.

Duke iu nënshtruar kushtit 5.3 më poshtë, Licencuesi përjashton çdo lloj përgjegjësie në lidhje me të gjitha pretendimet, qoftë në kontratë ose në kundërvajtje, që rrjedhin nga ose në lidhje me këtë Licencë ose ndonjë kontratë tjetër, për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke përfshirë, por të kufizuara në: 

 • humbje të fitimeve, shitjeve, marrëveshjet ose të ardhurat;
 • ndërprerje të punës;
 • humbje të kursimeve të parashikuara;
 • humbjen ose prishjen e të dhënave ose informacionit;
 • humbje të mundësive të biznesit, vullnetit të mirë ose reputacionit; ose
 • çdo humbje ose dëmtim indirekt ose pasues.

Asgjë në këtë Licencë nuk do të kufizojë ose përjashtojë përgjegjësinë tonë për:

 • vdekje ose lëndime personale që rezultojnë nga neglizhenca jonë;
 • mashtrim apo keqinterpretim mashtrues;
 • çdo detyrim tjetër që nuk mund të përjashtohet ose kufizohet nga ligjet në fuqi.

Ndërprerja

Ne mund ta ndërpresim këtë Licencë menjëherë me njoftim me shkrim për ju, nëse kryeni një shkelje materiale ose të vazhdueshme të kësaj Licence.

Pas përfundimit për çfarëdo arsye:

 • pushojnë të gjitha të drejtat që ju janë dhënë sipas kësaj Licence;
 • ju menjëherë do të duhet të ndërprisni kryerjen e të gjitha aktiviteteve të autorizuara nga kjo Licencë; dhe
 • menjëherë do të fshini ose hiqni Portofolin Digjital nga të gjitha pajisjet që keni në posedim.

Kushte tjera të rëndësishme

Të drejtat dhe detyrimet tona sipas kësaj Marrëveshjeje mund të transferohen në një organizatë tjetër që nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje.

Çdo rregull dhe kërkesë e kësaj licence zbatohet në mënyrë të pavarur. Nëse një gjykatë ose një autoritet tjetër kompetent vendos që ndonjë rregull ose kërkesë është e paligjshme ose e pavlefshme, ajo nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e rregullave dhe kushteve të tjera.

Kjo Licencë dhe të gjitha çështjet që dalin nga ose lidhen me të janë subjekt dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin slloven, përveç rasteve kur kjo është e ndaluar shprehimisht nga ligji juaj kombëtar.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×