Politika e privatësisë

Ne i japim rëndësi të madhe mbrojtjes së të dhënave personale të përdoruesve tanë. Kjo politikë e privatësisë përcakton qëllimin dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale dhe përshkruan se si mbledhim, përdorim, përpunojmë dhe shpalosim të dhënat tuaja, duke përfshirë të dhënat personale në lidhje me qasjen dhe përdorimin e NLB Pay Kosova.

Kur kjo Politikë e Privatësisë përmend "ne", ose "tonë", i referohet NLB BANK SH.A., me adresë të regjistruar në rrugën "Ukshin Hoti" nr.124, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, e cila është përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja sipas kësaj Politike të Privatësisë ("Kontrolluesi i të Dhënave"). Për informacion shtesë në lidhje me grumbullimin, përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale ju lutemi kontaktoni: adresën e emailit info@nlb-kos.com, numrin e telefonit +383 38 744 100.

Kur kjo Politikë e Privatësisë përmend "ju", "tuaj" ose "tuajat" ajo ju referohet juve si një përdorues i Shërbimit tonë. 

Për qëllimet e Politikës së Privatësisë, shërbimi përbëhet nga produktet, shërbimet, teknologji ose funksione, si dhe të gjitha aplikacionet dhe shërbimet e lidhura të cilat ju ofrojmë dhe përmes të cilave ne ofrojmë shërbime të digjitalizuara dhe të pagesës.

Duke pranuar Afatet dhe Kushtet bashkë me këtë Politikë të Privatësisë, ju pranoni mbledhjen, përdorimin, procesin, ruajtjen dhe shpalosjen e të dhënave në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Të dhënat personale që mbledhim, përdorim, procesimi dhe ruajtja përdoren vetëm për sigurimin dhe përmirësimin e Shërbimit. Ne nuk do të përdorim, ndajmë apo shpalosim të dhënat tuaja personale për ndonjë palë të tretë, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Cila është baza ligjore për përpunimin e të dhënave?

Përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave (ju) është palë dhe sipas të cilës Kontrolluesi i të Dhënave është i detyruar të ofrojë shërbime, si regjistrimi i një kulete digjitale, digjitalizimi i kartelës së pagesës dhe shërbimet e pagesave mobile.

Cilat të dhëna mblidhen dhe / ose përpunohen?

Të dhënat rreth jush / pajisjen tuaj:

 • Numri T.V.SH.
 • Numri i telefonit
 • Stampimi i kohës së regjistrimit të kuletës digjitale
 • Identifikimi (logimi) i fundit në kuletën digjitale
 • Stampimi i kohës së pranimit të Afateve dhe kushteve (së bashku me këtë politikë të privatësisë)
 • Informacion rreth aparatit tuaj mobil: prodhuesi, modeli, versioni i OS, numri IMEI, numri serial i HW
 • Push token

Të dhëna për kartelën e digjitalizuar:

 • Emri dhe Mbiemri i poseduesit të kartelës
 • Lloji i kartelës (Mastercard, VISA)
 • Ngjyra e kartelës
 • Statusi i kartelës (aktive/fshirë)
 • Gjashtë numrat e fundit të numrit PAN
 • Data e skadimit
 • Identifikuesi unik
 • Tokeni
 • Informata se cila është kartela e paracaktuar (bazë)

Analiza statistikore e të dhënave në formë anonime

For a better experience while using our Service, improving the mobile application and its functionalities, we use third party service Firebase from Google.

Ne përdorim produktet e mëposhtme nga Firebase: Firebase Cloud Messaging, Firebase Crash Reporting, Firebase Crashlytics, Firebase Performance Monitor, Firebase Remote Config and Google Analytics for Firebase.

Lloji i informacionit të mbledhur përmes Google Analytics për Firebase përfshin:

 • Numri i përdoruesve dhe seancave
 • Kohëzgjatja e seancës
 • Sistemet operative
 • Modelet e pajisjes
 • Gjeografi
 • Lançimet e para
 • Hapja e aplikacionit
 • Përditësimet e aplikacionit
 • Android Reklama Identifikuese ose Reklama Identifikuese për iOS

Lloji i informacionit të mbledhur përmes Monitorimit të Performancës së Firebase përfshin:

 • Informacione të përgjithshme të pajisjes, siç janë modeli, sistemi operativ dhe orientimi
 • RAM dhe madhësia e diskut
 • Përdorimi i CPU
 • Transportuesi (bazuar në Kodin Mobil të Vendit dhe Kodin e Rrjetit)
 • Informacione për radio/rrjet (për shembull, WiFi, LTE, 3G)
 • Vendi (bazuar në adresën IP)
 • Lokale/Gjuha
 • Versioni i aplikacionit
 • Parathënia e aplikacionit ose gjendja e sfondit
 • Emri i paketës së aplikacionit
 • Një identifikues pseudonim i shembullit të aplikacionit
 • URL-të e rrjetit (pa përfshirë parametrat e URL-së ose përmbajtjen e ngarkesës) dhe informacionin përkatës vijues:
 • Kodet e reagimit (për shembull, 403, 200)
 • Madhësia e ngarkesës në bajt
 • Kohët e reagimit
 • Koha e kohëzgjatjes për gjurmë të automatizuara.


Në rast të një gabimi në aplikacion, ne mbledhim të dhëna dhe informacion (përmes produkteve të palëve të treta të përmendura në këtë paragraf) në telefonin tuaj të quajtur Log Data. Këto të dhëna Log mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të pajisjes suaj ("IP"), emri i pajisjes, versioni i sistemit operativ, konfigurimi i aplikacionit kur përdorni Shërbimin tonë, kohën dhe datën e përdorimit tuaj të Shërbimit dhe statistikat e tjera .

Për detaje se si produktet Firebase mbledh dhe përpunon të dhënat, ju lutemi shikoni ato në linkun Privacy policy.

Dokumenti »Si Google përdor të dhënat kur përdorni faqet ose aplikacionet e partnerëve tanë" është në linkun në vijim.

Duke përdorur Shërbimin tonë ju pranoni mbledhjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave.

Përdorimi i lejeve në pajisjen tuaj

Aplikacioni në telefon mobil kërkon qasje në të dhënat dhe komponentët e pajisjes suaj të përshkruar më poshtë për të funksionuar siç duhet.

Gjen llogaritë në pajisje

Aplikacioni i telefonit mobil kërkon qasje në llogaritë për arsye të përputhshmërisë.

Direkt thërret numrat e telefonit            

Aplikacioni në telefon mobil kërkon qasje në thirrjet telefonike me qëllim për të telefonuar numrat e kontaktit të Kontrolluesit të të dhënave dhe për dërgimin e mesazheve te sistemet e back-office për digjitalizimin e një kartele të veçantë.

Lexon statusin e telefonit dhe identitetin

Aplikacioni në telefon mobil kërkon këtë leje për arsye sigurie.

Shikon lidhjet në rrjet, Qasje të plotë në rrjet, Shikon lidhjet Wi-Fi dhe Merrni të dhëna nga Interneti

Aplikacioni në telefon mobil kërkon qasje në Internet për të funksionuar.

Parandalon pajisjen të kalon në gjendjen e fjetur

Aplikacioni në telefon mobil kërkon akces në këtë leje për të parandaluar pajisjen të kalon në gjendjen stand-by gjatë procesit të pagesës.

Kontrollon vibirimin

Aplikacioni në telefon mobil kërkon këtë leje për të dërguar feedback për ju.

Përdorimi i harduerit me gjurmë të gishtërinjve

Nëse pajisja juaj mbështet njohjen e gjurmëve të gishtave, aplikacioni për telefon mobil kërkon këtë leje për autentifikimin e përdoruesit.

Ndryshon ose fshin përmbajtjen e kartelës suaj SD dhe lexon përmbajtjen e kartelës suaj SD

Aplikacioni në telefon mobil kërkon këto dy leje për të ruajtur të dhënat në një pajisje.

Kontrollon Near-Field Communication

Aplikacioni në telefon mobil kërkon akces në komunikim duke përdorur teknologjinë NFC për qëllim të komunikimit me terminale POS.

Çiftëzim me pajisjet Bluetooth
Kjo leje kërkohet nga Mastercard për të lexuar një identifikues për aspektet e sigurisë.

Lexon njoftimet e distinktivit
Kjo leje kërkohet që t'ju lejojë të lexoni dhe të ndryshoni numrin e njoftimeve të marra nga aplikacioni celular.

Ju mund të kufizoni qasjen në të dhënat tuaja personale në aplikacionin e telefonit mobil përmes cilësimeve të pajisjes suaj mobile. Ju lutem vini re se disa funksione do të çaktivizohen nëse kufizoni qasjen që mund të shkaktojë që aplikacioni i telefonit mobil të mos funksionojë siç duhet.

Si i përdorim të dhënat që mbledhim

Ne përdorim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat, duke përfshirë të dhënat personale, për ju dhe pajisjen tuaj për të siguruar ofrimin e Shërbimit të:

 • Verifikimit ose vërtetimit të informacioneve ose identifikimeve të dhëna nga ju;
 • Autentifikimit të akcesit tuaj në aplikacionin e telefonit mobil;
 • Regjistrimit të një kulete digjitale brenda aplikacionit të telefonit mobil;
 • Digjitalizimit të një kartele për pagesë (krijimi i tokenit);
 • Sigurimit dhe monitorimit të transaksioneve tuaja të pagesave;
 • Zbatimit të të drejtave tona ligjore.

Me kënd i ndajmë të dhënat

Aplikacioni në telefon mobil nuk ndan apo shpalosë të dhëna për ndonjë palë të tretë, përveç të dhënave të nevojshme për regjistrim, digjitalizimin, pagesën dhe përpunimin e detajeve të transaksioneve siç paraqitet më poshtë.

Të dhënat shpalosen në skemat e kartelave të pagesave në përputhje me rrethanat. Kjo është e nevojshme për të gjeneruar një kartelë të digjitalizuar (krijimi i tokenit) dhe lidh tokenin në një PAN të përshtatshëm.

Përpunimi i të dhënave dhe transaksioneve të pagesave kryhet në emër tonin nga një procesor me të cilët ne kemi hyrë në një kontratë ligjore dhe për këtë arsye është partneri ynë i kontraktuar për përpunimin e të dhënave personale. Të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi janë konsideruar në përpunimin e të dhënave.

Ne nuk ndajmë të dhëna analitike me asnjë palë të tretë, përveç siç theksohet në këtë dokument.

Njoftimi shtytës (Push Notification) dhe opcioni i mospranimit të tij

Ndonjëherë mund t'ju dërgojmë njoftim shtytës për përditësime të rëndësishme të aplikacionit ose informacione të tjera në lidhje me përdorimin e aplikacionit. Ju mund të zgjedhni të mos i pranoni këto përditësime në pajisjen tuaj, duke klikuar tek Cilësimet, pastaj mbi Njoftimet e Aplikacionit dhe në fund duke ndryshuar cilësimet.

Siguria

Ne marrim përgjegjësinë për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të sigurta.

Për të parandaluar qasjen ose përhapjen e paautorizuar të të dhënave të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe, ne ndërmarrim masat fizike, teknike, elektronike, organizative dhe procedurale që përputhen me rregulloret në fuqi për të mbrojtur të dhënat personale jo publike. Të gjitha komunikimet në internet sigurohen duke përdorur të gjitha masat e nevojshme. Ne u mundësojmë qasje në të dhënat tuaja të identifikueshme personale vetëm personave të autorizuar për të përpunuar të dhëna të tilla të cilët duhet të njohin një informacion të tillë në mënyrë që t'ju ofrojnë Shërbimin. Personat e tillë detyrohen nga detyrimi i konfidencialitetit.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë në përputhje me këtë dispozitë. Nëse bëjmë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë, ne do të vendosim Rregulloren e Rishikuar të Privatësisë në faqen tonë të internetit dhe në aplikacionin e telefonit mobil ku do të duhet të lexoni dhe pranoni atë nëse dëshironi të vazhdoni të përdorni Shërbimin.

Për informacione më të hollësishme në lidhje me grumbullimin, mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave personale, ju lutemi lexoni dokumentin që gjendet këtu (lidhja me dokumentin NLB Banka SH.A.).


Prishtinë, 01.08.2020

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×