Afatet dhe kushtet e përgjithshme të NLB Pay Kosova

1. Dispozitat hyrëse

Afatet dhe kushtet e përgjithshme të NLB Pay Kosova (në tekstin e mëtejmë "Kushtet e përgjithshme") përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e kartelmbajtësve dhe NLB Banka sh.a. Prishtinë, për pagesat me kartela nëpërmjet këtij shërbim. NLB Pay Kosova është shërbim i cili përfshin ekzekutimin e transaksioneve me kartela duke përdorur pajisjen mobile të kartelmbajtësit. Për qëllime të përdorimit të NLB Pay Kosova, pjesë përbërëse e këtyre kushteve të përgjithshme janë: Afatet dhe kushtet e përgjithshme të kartelave debitore, Afatet dhe kushtet e përgjithshme të kartelave kreditore, Afatet dhe kushtet e përgjithshme të kartelave debitore të biznesit dhe Afatet dhe kushtet e përgjithshme të kartelave kreditore të biznesit. Një pjesë integrale e këtyre kushteve të përgjithshme është vendimi i vlefshëm për tarifat ndaj shërbimeve të NLB Bankës.

2. Shpjegimi i koncepteve

 • NLB Banka sh.a., Prishtina – banka që u mundëson mbajtësve të kartelave të përdorin shërbimin NLB Pay Kosova
 • Kartelmbajtësi – personi të cilit Banka ia ka lëshuar kartelën (kartelën e debitit dhe / ose kartelën e kreditit) ose personin e autorizuar nga personi juridik të cilit Banka ia ka lëshuar kartelën e biznesit;
 • Kartela  - kartela e pagesës e lëshuar nga Banka për mbajtësin e kartelës dhe që mund të përdoret për shërbimin NLB Pay Kosova: Debit dhe Kredit kartela. Llojet e përmendura të kartelave, kartelmbajtësi i ruan në portofolin e tij mobil dhe i përdor për transaksione me kartela pa kontakt;
 • NFC (Near Field Communication) teknologjia – teknologji që mundëson shkëmbimin e të dhënave në mes të një pajisjeje mobile dhe një pajisje POS pa kontakt të drejtpërdrejtë;
 • Pajisja mobile  – nënkupton një telefon mobil ose një tabletë me funksione të avancuara, që mbështet teknologjinë NFC dhe në të cilën është instaluar versioni i duhur i sistemit operativ, duke lejuar instalimin dhe përdorimin e portofolit mobil NLB Pay Kosova;
 • POS terminal –  nënkupton pajisjen e përdorur për ekzekutimin e pagesave me kartelë në pikat e shitjes ose degën e Bankës, dhe që ajo të mbështet përdorimin e teknologjisë NFC;
 • NLB Pay Kosova kuleta digjitale – nënkupton aplikacionin e Bankës që është në dispozicion nga Google Play Store, i cili instalohet në pajisjen mobile në përputhje me udhëzimet për përdorimin e kuletës digjitale NLB Pay Kosova;
 • Kodi i aktivizimit – nënkupton fjalëkalimin e njëhershëm i përbërë nga një varg karakteresh të marra nga kartelmbajtësi nëpërmjet SMS-it në pajisjen e tyre mobile që u lejon atyre të aktivizojnë kuletën digjitale NLB Pay Kosova;
 • Udhëzime për përdorimin e kuleta digjitale NLB Pay Kosova – nënkupton udhëzimet e publikuara në faqen e internetit të Bankës;
 • Elementet e sigurisë – nënkupton fjalëkalimet dhe elementet e tjera të sigurisë (p.sh. gjurmët e gishtave) të destinuara për t'u qasur në pajisjen mobile dhe aktivizimin e kuletës digjitale NLB Pay Kosova çdo herë.

3. Renditja dhe aktivizimi i shërbimit NLB Pay Kosova

Kartelmbajtësi shkarkon kuletën digjitale NLB Pay Kosova nga Google Play Store në pajisjen e tyre mobile dhe regjistrohet duke dhënë Numrin Personal (Numrin Unik Identifikues) dhe 4 shifrat e fundit të një prej kartelave. Numri i telefonit mobil që disponon Banka si numër telefoni i kartelmbajtësit, do t'i paraqitet në kuletën digjitale NLB Pay Kosova. Nëse numri i telefonit mobil të shfaqur nga Banka nuk është numri i telefonit të kartelmbajtësit, kartelmbajtësi nuk do të jetë në gjendje ta përfundojë procedurën pa njoftuar Bankën për numrin e saktë të telefonit.  

Banka do të dërgojë kodin e aktivizimit në numrin e telefonit, të cilin kartelmbajtësi do të fusë për të aktivizuar kuletën digjitale NLB Pay Kosova. Kuleta digjitale NLB Pay Kosova mund të aktivizohet vetëm nëse kartelmbajtësi ka mundësuar në pajisjen e tij mobile një nga metodat e mbylljes së pajisjes mobile me një element sigurie që pengon personat e tretë që të përdorin pajisjen mobile. Kartelmbajtësi mund të përdorë vetëm shërbimin NLB Pay Kosova nëse elementi i sigurisë për tu qasur në pajisjen mobile është vendosur në momentin e përdorimit të shërbimit NLB Pay Kosova.

4. Aktivizimi i kartelës dhe pagesa duke përdorur shërbimin NLB Pay Kosova

Pas aktivizimit të suksesshëm të kuletës digjitale NLB Pay Kosova, kartelmbajtësi do ti paraqiten të gjitha kartelat që kanë në dispozicion, të cilat mund të përdoren për shërbimin NLB Pay Kosova. Kartelmbajtësi duhet të zgjedhë një nga kartelat si kartelë primare. Klienti duhet të aktivizojë kartelat që do të përdoren për të bërë pagesat duke përdorur shërbimin NLB Pay Kosova. Mbajtësi i kartelës përcakton elementin e sigurisë për çdo përdorim të kuletës digjitale NLB Pay Kosova në përputhje me udhëzimet për përdorimin e kuletës digjitale NLB Pay Kosova dhe funksionet e pajisjes mobile (p.sh., fjalëkalimin, gjurmët e gishtave). Për të kryer transaksionet e pagesave duke përdorur shërbimin NLB Pay Kosova në terminalet POS me kartelën primare, kartelmbajtësi duhet vetëm të aktivizon pajisjen mobile; nëse pagesa është bërë duke përdorur një kartelë tjetër, kartelmbajtësi duhet të hyjë në kuletën digjitale NLB Pay Kosova me elementin e sigurisë dhe të zgjedhë një kartelë tjetër. Klienti bën pagesën duke e vendosur pajisjen mobile në afërsi të terminalit POS. Për ekzekutimin e transaksionit të pagesës zbatohen afatet dhe kushtet e përgjithshme të aplikueshme për kartelën e përzgjedhur për qëllime të pagesave pa kontakt. 

5. Siguria e kuletës digjitale NLB Pay Kosova dhe pajisjes mobile

Kartelmbajtësi merr përsipër:

 • të ketë kujdes dhe të mbrohet pajisja mobile, si p.sh. duke parandaluar humbjen, vjedhjen dhe / ose keqpërdorimin dhe mos lejimin e përdorimit të pajisjes nga persona të tretë, si dhe marrjen e përgjegjësisë për çdo dëm të pësuar për shkak të faktit se pajisja mobile e kartelmbajtësit është përdorur nga persona të tretë,
 • të kujdeset që aplikacioni i kuletës digjitale NLB Pay Kosova të fshihet nga pajisja mobile në të cilën është instaluar kur ajo pajisje mobile nuk përdoret më nga kartelmbajtësi dhe të ndjek udhëzimet për aktivizimin e kuletës digjitale NLB Pay Kosova në një pajisje tjetër sipas udhëzimit për përdorimin e kuletës digjitale NLB Pay Kosova,
 • të informon Bankën, nëpërmjet Degës së NLB ose në një mënyrë tjetër të ofruar nga Banka, lidhur me paraqitjen e të dhënave dhe identifikimin, për çdo ndryshim të lidhur me numrin e telefonit mobil,
 • qasje të sigurt në pajisjen e tyre mobile me elemente sigurie dhe të mos e lënë pajisjen mobile me kuletën digjitale NLB Pay Kosova të pambrojtur,
 • të përdor portofolin mobil NLB Pay Kosova në përputhje me udhëzimet për përdorimin e portofolit mobil të NLB Pay Kosova, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, Afatet dhe kushtet e përgjithshme dhe legjislacionin në fuqi,
 • të informoj menjëherë Bankën, pa vonesë, për çdo parregullsi në funksionimin e portofolit mobil NLB Pay Kosova,
 • të mos përdorë ose instalojë në pajisjen mobile asnjë kod kompjuterik, malware ose ndonjë gjë që mund të prishë, të çaktivizojë ose dëmtojë kuletën digjitale NLB Pay Kosova ose rrjetin e komunikimit; nëse kartelmbajtësi shkakton dëme me veprimin e tij, ai do të marrë përgjegjësi të plotë ndaj Bankës, si dhe ndaj operatorit mobil,
 • pa vonesë të informon bankën për çdo përdorim të paautorizuar, dyshim për përdorim të paautorizuar ose mundësi përdorimi të paautorizuar të pajisjes mobile (p.sh. nëse një person i tretë ka zbuluar në çfarëdo mënyrë elementet e sigurisë që mund të përdoren prej tyre), vjedhje ose humbje e pajisjes mobile, dhe në këtë rast kërkesa që kuleta digjitale NLB Pay Kosova të jetë i bllokuar,
 • të monitorojnë njoftimet në Google Play Store nga pajisja mobile dhe të shkarkojnë versionet e reja të kuletës digjitale NLB Pay Kosova,
 • të monitoroj rregullisht njoftimet e Bankës, lidhur me përdorimin e shërbimit NLB Pay Kosova nëpërmjet faqes së internetit të Bankës,
 • të jetë vazhdimisht i informuar për listën e vendeve dhe / ose rajoneve që janë subjekt i ndalimit ose kufizimit të operacioneve të kartelave dhe të mos aktivizoni ose të përdorni kuletën digjitale NLB Pay Kosova në këto vende dhe / ose rajone.

6. Ngrirja e kuletës digjitale NLB Pay Kosova ose ngrirja e pagesave të bëra duke përdorur shërbimin NLB Pay Kosova dhe ndërprerjen e përdorimit të kuletës digjitale NLB Pay Kosova         

Banka ka të drejtë të parandalojë qasjen e kartelmbajtësit në kuletën digjitale NLB Pay Kosova ose shërbimin NLB Pay Kosova në lidhje me ndonjë ose të gjitha kartelat në çdo kohë, nëse:

 • ekziston ndonjë dyshim për çfarëdo qasje të paautorizuar në kuletën digjitale NLB Pay Kosova,
 • pajisja mobile e kartelmbajtësit është humbur ose është vjedhur,
 • kartelmbajtësi nuk arrin të shkarkojë versionin e ri të kuletës digjitale NLB Pay Kosova, kur është në dispozicion,
 • kartelmbajtësi i shkel këto afate dhe kushte të përgjithshme,
 • Banka nuk ofron më shërbimin NLB Pay Kosova.

Kartelmbajtësi nuk mund ta ndalë përdorimin e shërbimit të NLB Pay Kosova duke fshirë kuletën digjitale NLB Pay Kosova nga pajisja e tyre mobile. Ndërprerja zyrtare nga përdorimi i shërbimit NLB Pay Kosova mund të bëhet në degët e NLB-së ose nëpërmjet ndonjë kanali tjetër të bankës.

7. Detyrimet dhe obligimet e Bankës

Banka angazhohet për të:

 • përmbushë detyrimet e saj në përputhje me këto afate dhe kushte të përgjithshme,
 • informuar kartelmbajtësin për çdo ndryshim ose plotësim të këtyre kushteve të përgjithshme dhe të tarifës NLB nëpërmjet faqes së internetit të Bankës dhe në degët e Bankës.

Banka nuk mban përgjegjësi për dëmet që rrjedhin nga arsyet që janë jashtë kontrollit të saj, të cilat Banka nuk ka mundur ti parandalojë ose shmangë, siç është dështimi i infrastrukturës së telekomunikacionit.

8. Mbrojtja e të dhënave 

Duke aktivizuar kuletën digjitale NLB Pay Kosova, kartelmbajtësi shprehimisht pajtohet me përpunimin e të dhënave të tyre personale në përputhje me Kushtet e Përgjithshme.

Duke aktivizuar shërbimin NLB Pay Kosova, kartelmbajtësi bie dakord që Banka mund të marrë të gjitha veprimet lidhur me përpunimin e të dhënave personale të kartelmbajtësit, e cila përfshin të drejtën e Bankës për të mbledhur, ruajtur dhe përdorur të dhënat personale me qëllim të kryerjes së aktiviteteve të rregullta afariste Bankiere. Gjithashtu, kartelmbajtësi pajtohet që Banka mund t'i mundësojë autoriteteve dhe institucioneve kompetente, subjekteve të auditimit, anëtarëve të Grupit NLB ose subjekteve të cilëve Banka është e detyruar t'ju sigurojë qasje në të dhënat personale, në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore, qasje në të gjitha të dhënat, duke përfshirë edhe ato që mbrohen nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe që shpalosen duke ofruar shërbime bankare.

9. Ndryshime në këto afate dhe kushte të përgjithshme

Në rast të ndryshimit të kushteve të përgjithshme të shërbimit NLB Pay Kosova, kartelmbajtësi informohet në faqen e internetit të Bankës ose në degët e Bankës.

Me ndryshimin e kushteve të Përgjithshme, Banka ka të drejtë të çaktivizojë përdorimin e shërbimit NLB Pay Kosova nëse kartelmbajtësi deklaron se nuk është në përputhje me kushtet e reja të përgjithshme.

10. Tarifat

Banka ngarkon kartelmbajtësin me tarifat dhe provizionimet që lidhen me përdorimin e shërbimit NLB Pay Kosova në përputhje me vendimin e aplikueshëm për tarifën e provizionimeve për shërbimet e Bankës NLB. Përdorimi i kuletës digjitale NLB Pay Kosova mund të përfshijë kosto të transferimit të të dhënave mobile.

11. Dispozitat përfundimtare 

Duke shkarkuar aplikacionin NLB Pay Kosova nga Google Play Store në pajisjen e tij / saj mobile, kartelmbajtësi konfirmon se është në dijeni dhe pranon kushtet e përgjithshme të shërbimit NLB Pay Kosova.

Të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme zgjidhen me marrëveshje të përbashkët. Në rast të një kundërshtimi ndaj veprimeve të Bankës, kartelmbajtësi ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Bankës. Nëse kartelmbajtësi nuk është i kënaqur me përgjigjen e Bankës, kartelmbajtësi mund të paraqesë ankesë me shkrim në Bankë dhe Banka është e detyruar të dorëzojë përgjigjen jo më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së ankesës. Nëse kartelmbajtësi vazhdon të besojë se Banka nuk i përmbush kushtet e përgjithshme të shërbimit NLB Pay Kosova ose nuk është i kënaqur me përgjigjen e dërguar nga Banka, kartelmbajtësi mundet me shkrim brenda 3 muajve nga data e pranimit të përgjigje ose skadimin e afatit të përgjigjes, informon departamentin përkatës të Bankës Qendrore të Kosovës.

Në mungesë të zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjes nga paragrafët e mëparshëm, gjykata kompetente në Prishtinë është kompetente për zgjidhjen e saj.

Pavarësisht nga dispozita e paragrafit të mësipërm, Banka mund të kërkojë të drejtat e saj me një tjetër gjykatë kompetente, për kartelmbajtësin.

Afatet dhe kushtet e përgjithshme të shërbimit NLB Pay Kosova do të hyjnë në fuqi në ditën e miratimit të saj.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×