RREGULLAT DHE KUSHTET PËR APLIKIMIN E MBËSHTETJES PËR PROJEKTET E QËNDRUESHMËRISË BRENDA PROJEKTIT KORNIZA E MBËSHTETJES

1. Lënda

Projekti Korniza e Mbështetjes 2022 (në tekstin e mëtejmë: Projekti) është një projekt rajonal që po zhvillohet për të tretin vit radhazi në tregjet e përzgjedhura të Europës Juglindore ku operon Grupi NLB. Në kuadër të tenderit, i cili do të zhvillohet nga data 22.9.2022 deri më 22.10.2022, një komision vendor i shkallës së parë do të përzgjedhë fillimisht 10 finalistët në secilin treg individualisht. Komiteti rajonal i shkallës së dytë më pas do të përzgjedhë 3 fitues rajonalë nga 60 finalistët që vijnë nga Sllovenia, Kosova, Banja Lluka, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

2. Objektivi

 • Objektivi i këtij projekti është të ofrojë mbështetje financiare, konsultative dhe komunikuese për projektet e përzgjedhura rreth zbatimit të tyre për zhvillim të qëndrueshëm rajonal si më poshtë:
 • Buxheti për sponsorime në total është 100,000€ për tre (3) fituesit rajonal:
 • Vendi i parë – 50,000€,
 • Vendi i dytë – 30,000€,
 • Vendi i tretë – 20,000€,
 • Deri në 8 orë shërbime konsulence pa pagesë lidhur me integrimin e suksesëm të biznesit të qëndrueshëm në aktivitetet strategjike të kompanisë dhe operacionet e biznesit për 3 projektet kryesore rajonale: shërbimet e konsulencës do të ofrohen nga një ofrues shërbimi i jashtëm - kompania Deloitte.
 • NLB Eko kredi me kushte preferenciale në NLB Banka sh.a. për 10 finalistët nga tregu i Kosovës*.
 • Pako për llogari biznesi me mirëmbajtje falas për 6 muajt e parë për 10 finalistët nga tregu i Kosovës (për klientët e rinjë që nuk kanë llogari/pako biznesi në NLB në ditën kur aplikojnë për këtë projekt),
 • Instalimi i një POS terminali me mirëmbajtje falas për 12 muajt e parë për 10 finalistët në tregun e Kosovës, sipas nevojës së klientit.
 • Kushte preferenciale për shërbimin E commerce (nëse klienti aplikon shitjet online) për 10 finalistët nga Tregu i Kosovës (kjo vlen për klientët e rinjë dhe ekzistues).
 • Shërbimi për deponimin e mjeteve në DropBox (vetëm ne selinë qendrore në Prishtinë, rr. Ukshin Hoti nr. 124) me mirembajtje falas për 12 muajtë e parë për 10 finalistet (për klientët e rinjë dhe ezkistues).
 • NLB Visa Credit Business me mirëmbajtje falas për 12 muajt e parë për 10 finalistët nga tregu i Kosovës (vlen për klientët e rinjë dhe ekzistues nëse nuk kanë një pako biznesi në NLB dhe vendosin ta kenë një të tillë).
 • Mbështetje komunikimi për prezantimin e 10 finalistëve në tregun e Kosovës duke përdorur mediat e NLB Banka sh.a. dhe kanalet e partnerëve të tyre mediatik për këtë projekt.

3. Kushtet për pjesëmarrje

Subjektet e biznesit që mund të aplikojnë në këtë projekt janë si më poshtë:

 • Subjektet juridike (përfshirë bizneset individuale), selia e kompanisë ose adresa e përhershme e vendbanimit të të cilëve është në Republikën e Kosovës;
 • Nëse ndonjë subjekt juridik që dëshiron të paraqesë aplikacionin e tij nuk është ende klient i NLB Banka sh.a., ai duhet të hapë një llogari rrjedhëse biznesi në NLB Banka sh.a. ose të pajiset me një nga pakot e biznesit përpara se të jepet mbështetja.

Finalistët duhet të kenë pako për llogari rrjedhëse apo pako biznesi, duhet të pajisen me shërbime sipas nevojës së klientit me kartelë kreditore Visa Credit Business, POS Terminal, Dropbox dhe e-commerce në NLB Banka sh.a. për 24 muaj pas përfundimit të përzgjedhjes. Nëse kontrata ndërpritet para kohës, atëherë subjekti juridik është i detyruar të paguaj zbritjet e marra në kuadër të këtij Projekti për secilin prej shërbimeve të përdorura.

Tre (3) fituesit rajonal që kanë të drejtë për mbështetje financiare dhe këshilluese, nëse vijnë nga territori i Kosovës, kërkohet të transferojnë në NLB Banka sh.a. të paktën 50% të qarkullimit të tyre vjetor (kjo vlen për klientët e rinj që nuk kanë një llogari/pako biznesi në NLB Banka sh.a. në ditën kur aplikojnë për këtë tender).

Kandidatët duhet të dorëzojnë aplikimet e tyre online përmes formës në faqen e mëposhtme të internetit: www.nlb-kos.com/korniza, deri në datën e skadimit (deri dhe duke përfshirë 22.10.2022).

Çdo kandidat mund të paraqesë vetëm një aplikim.

4. Data për dorëzimin e aplikacioneve

Aplikimet mund të dorëzohen nga data 22.09.2022 deri më 22.10.2022 (përfshirë). Ne rezervojmë të drejtën për të përfunduar tenderin para kohe pa zgjedhur askënd. Në të njëjtën kohë, ne rezervojmë të drejtën për të shkurtuar ose zgjatur afatin e aplikimit - në këtë rast informacioni do të publikohet në faqen tonë të internetit në www.nlb-kos.com/korniza

Aplikimet duhet të dorëzohen në formën e dhënë online. Për të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes, çdo aplikim duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

 • forma duhet të plotësohet saktë me informacion dhe të dhëna të vlefshme, dhe
 • duhet të dorëzohet brenda afatit të caktuar.

5. Kriteret e përzgjedhje të aplikantëve

Aplikimet vlerësohen fillimisht nga një komitet vendor i shkallës së parë i përbërë nga pesë anëtarë. Aplikacionet që nuk dërgohen brenda afatit dhe në mënyrën e përcaktuar në këtë dokument nuk do të shqyrtohen nga komisioni.

Kriteret për përzgjedhjen e subjekteve afariste, të cilat do të përdoren nga komisioni në procesin e përzgjedhjes në shkallë të parë janë si më poshtë:

 • Është klient ose do të bëhet klient i NLB Banka sh.a. para se të jepet mbështetja duke hapur një llogari rrjedhëse biznesi ose pako biznesi në NLB Banka sh.a.
 • Aplikuesit janë subjekte juridike (përfshirë bizneset individuale) që kryejnë një veprimtari afariste, për të cilën nuk është përcaktuar forma e tyre organizative ligjore.
 • Selia e regjistruar e subjektit juridik (përfshirë biznesin individual) është në Republikën e Kosovës,
 • Subjekti juridik operon për të paktën 24 muaj,
 • Të mos jetë i angazhuar në asnjë aktivitet që dyshohet se shkel rregullat dhe kornizat ligjore, tatimore apo të tjera rregullatore në fuqi dhe financimi i të cilave është i ndaluar nga rregullat e brendshme të NLB Banka sh.a.
 • Subjekti juridik ose projekti me të cilin subjekti juridik aplikon është i qëndrueshëm nëse:
 • Kontribuoni në takimin dhe mbështetjen e të paktën njërit prej 17 Qëllimeve për Zhvillim të Qëndrueshëm - SDG (link: https://sdgs.un.org/goals) të vendosura nga Kombet e Bashkuara,
 • Ndiqni udhëzimet e Kornizës së Qëndrueshmërisë të Grupit NLB (link https://nlb-kos.com/storage/app/media/Sustainability/kornizaeqendrueshmerisekosv4.pdf ), përmes të cilës rrisim ndikimin pozitiv në shoqëri dhe mjedis duke kufizuar efektet negative,
 • Keni një ide të qëndrueshme të zhvilluar mirë; nuk është e nevojshme që ky produkt/shërbim i qëndrueshëm të jetë tashmë në treg,
 • Të keni ndikim pozitiv dhe të kuptueshëm në një cilësi më të mirë të jetës që mund të matet qoftë në Kosovë ose në një nga zonat lokale.

6. Procedura e përzgjedhjes dhe njoftimi i kandidatëve

Pas përfundimit të afatit të aplikimit, aplikacionet e dorëzuara në kohë do të shqyrtohen nga një komision lokal i nivelit të parë i përbërë nga pesë anëtarë. Aplikimet do të shqyrtohen jo më vonë se 10 ditë pune pas datës së përfundimit të aplikimit. Kandidatët do të njoftohen për rezultatet e përzgjedhjes me e-mail. Nëse ndonjë finalist nuk dëshiron të marrë pjesë në projekt, ai mund të japë dorëheqje jo më vonë se pesë (5) ditë pune pas marrjes së email-it që konfirmon përzgjedhjen e tij.

Nuk na kërkohet të japim arsye për përzgjedhjen dhe vendimi i komisionit nuk mund të apelohet.

Komiteti vendor i shkallës së parë do të përzgjedhë 10 finalistët në tregun e Kosovës. Në raundin e dytë ata do të konkurrojnë me finalistët nga të gjitha tregjet e Europës Juglindore ku operon Grupi NLB. Tre (3) fituesit kryesorë rajonal të Projektit Korniza e Mbështetjes 2022 do të përzgjedhen nga komiteti rajonal i shkallës së dytë. Fituesit do të shpallen më 24 Nëntor 2022 dhe fituesit do të njoftohen me e-mail.

7. Detyrime promovuese dhe detyrime tjera të kandidatëve të përzgjedhur

Në kuadër të projektit të tyre, secili nga 10 finalistët e përzgjedhur në tregun e Kosovës merr përsipër të:

 • ndajë historinë e tyre të qëndrueshme të biznesit për qëllime promovuese me NLB-në dhe partnerët mediatik,
 • janë në dispozicion për qëllime promovuese me NLB Banka sh.a. dhe partnerët mediatik,
 • nëse është e nevojshme, i japin NLB Banka sh.a. dhe agjencisë së tyre të marketingut logon e kompanisë, informacionin bazë për produktet/shërbimet e tyre dhe, nëse është e nevojshme, foto dhe/ose video materiale në dispozicion të tyre. Ky material do të përdoret në të gjitha tregjet e Europes Juglindore ku operon Grupi NLB.

Tre (3) fituesit rajonal marrin përsipër të mbyllin një kontratë sponsorizimi me NLB-në, në bazë të së cilës do të duhet të vërtetojnë me kopje të faturave origjinale se sponsorizimi është përdorur në mënyrë rigoroze për projektin e përzgjedhur. Nëse ky projekt nuk dorëzohet plotësisht, marrësi merr përsipër të kthejë paratë e marra.

8. Informacione të detajuara rreth projektit

Kandidatët mund të dërgojnë pyetje rreth projektit jo më vonë se data e përfundimit të aplikimit në këtë e-mail: kornizaembeshtetjes@nlb-kos.com


Këto rregulla mund të ndryshojnë në rast të ndryshimit të rregulloreve, të interpretimit të tyre, të natyrës teknike, tregtare apo për arsye të kërkesës nga publiku ose arsye të tjera ekzistuese të vlefshme. Organizatori do të informojë pjesëmarrësit për çdo ndryshim të rregullave duke publikuar informatat në faqen zyrtare www.nlb-kos.com/korniza. Në momentin e publikimit në webfaqe, konsiderohet se të gjithë pjesëmarrësit janë njoftuar për të.


_______________


* NLB Banka sh.a. rezervon të drejtën për të marrë vendimin përfundimtar për financimin bazuar në një vlerësim të informacionit më të fundit të disponueshëm në lidhje me performancën aktuale dhe të pritshme të biznesit të kompanisë suaj.

Regjistrohu për lajme

Ju lutem shkruani emailin tuaj më poshtë për të pranuar lajmet dhe ofertat e fundit nga NLB Banka

x
This website is using cookies. More info. Accept
Keni nevojë për ndihmë? Bisedo me ne
×